Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Enfòmasyon disponib an Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)

Kisa Depatman Taks (Tax Department) ap fè fas kare ak nouvo kowonaviris (COVID-19)

Depatman Taks (Tax Department) nan Eta New York, ansanm ak biwo Gouvènè a ak lòt ajans nan tout eta a, ap fè fas kare ak pwopagasyon kowonaviris la (COVID-19) ak enfòmasyon pou moun ki afekte yo. Nou pral mete paj sa a ajou chak fwa gen nouvo enfòmasyon ki vin disponib. 

Pou jwenn plis enfòmasyon, gade nan Re-ouvèti New York.

Èske mwen kalifye pou Free File?

Bon nouvèl!

Nou gen patenarya ak Free File Alliance pou ba w plis chwa pou ranpli deklarasyon taks sou revni Eta New York ou an anliy—gratis.

Ranpli deklarasyon taks sou revni ou an ak Free File

FeaturedResources

Woman in wood-shop viewing tablet.

Nou Di Nouvo Vandè yo Byenveni

Lè ou se yon vandè ki fèk enskri, ou dwe konnen obligasyon ou pou taks sou lavant.

Family opening moving boxes.

Kredi STAR

Si ou te fèk achte kay ou oswa ou pa janm te aplike pou avantaj STAR sou kay ou ye kounye a, ou ka kapab ekonomize plizyè santèn dola chak ane. 

Man at computer.

Enskri kòm yon vandè taks sou lavant (Register for sales tax)

Chak moun ki vann pwopriyete pèsonèl vizib yo ka mete taks sou li oswa sèvis yo ka mete taks ou li (menm si w ap vann yo lakay ou) dwe enskri ak Depatman Taks (Department of Tax).

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.

Nou tradui piblikasyon ki anba la yo an [Kreyòl Ayisyen]. Kèk nan yo gen lyen ki mennen nan dokiman ki disponib nan lang Angle sèlman. Kontakte nou si w bezwen èd ak dokiman ki disponib nan lang Angle sèlman.

Piblikasyon yo kòrèk nan dat yo parèt la. Nou mete yo ajou regilyèman, men chanjman ki fèt annapre nan lwa oswa nan règleman, nan desizyon lajistis, nan desizyon Tribinal pou Apèl kont taks (Tax Appeals Tribunal) oswa chanjman nan règleman depatman an gendwa gen efè sou validite enfòmasyon ki nan yon piblikasyon. Enfòmasyon nou bay nan dokiman sa a pa kouvri tout sitiyasyon, epi yo pa la pou ranplase lalwa ni pou chanje siyifikasyon lalwa.

Piblikasyon

Piblikasyon
Nimewo piblikasyon Tit
DTF-215-2-HAI Jwenn Tout Kredi Ou Merite avèk Kredi Nan Taks Sou Revni (Get all the credit you deserve with Earned Income Tax Credits)
PUB-3001-HAI Cómo solicitar una Conciliación (How to Request a Conciliation Conference)
PUB-3002-HAI Cómo comunicarse con el Departamento de Impuestos para Ofrecimiento de Transacción (How to Contact the Tax Department for Offer in Compromise Assistance)
PUB-3004-HAI Enfòmasyon Konsènan Fòm POA-1, Power of Attorney (Manda) (Information about power of attorney))
PUB-3007-HAI Pou Otorize yon Pwofesyonèl nan Taks Jwenn aksè nan Enfòmasyon sou Taks ak Fè Tranzaksyon (A Brief Guide to Authorizing a Representative for Tax Information Access (E-ZRep))
PUB-3101-HAI Kimoun ki ka kalifye pou Empire State Child Credit (Kredi Taks Empire State pou Timoun) (Who May Qualify for the Empire State Child Credit)
PUB-3102-HAI Kimoun ki ka kalifye pou Real Property Tax Credit (Kredi Taks pou Byen Imobilye) (Who May Qualify for the Real Property Tax Credit)
PUB-3104-HAI Yon ti Gid toukout sou Earned Income Credit nan Eta New York (Kredi Taks pou Revni ou reyalize) (A Brief Guide to the Earned Income Credit)
PUB-3105-HAI Kimoun ki ka kalifye pou Child and Dependent Care Credit (Kredi taks pou swen timoun ak depandan) (Who May Qualify for the Child and Dependent Care Credit)
PUB-3106-HAI Yon ti Gid toukout sou Fason pou mande College Tuition Credit or Deduction (Kredi oswa Dediksyon pou frè Ekolaj Kolèj) (A Brief Guide to the College Tuition Credit)
PUB-3107-HAI Fason pou evite pòsyon ki pou ou nan yon ranbousman taks sou revni nou deklare ansanm sèvi pou kouvri dèt task mari/madanm ou (How to Apply for a Nonobligated Spouse Separate Refund)
PUB-3108-HAI Kimoun ki ka kalifye pou Innocent Spouse Relief (Sekou pou Mari/Madanm Inosan) (Retire responsablite taks sou moun nan lè li deklare taks ansanm) (Who May Qualify for Innocent Spouse Relief)
PUB-3109-HAI Yon Gid sou Kredi Taks Vil New York (A Guide to New York City School Tax Credits)
RP-5310-FS-HAI Enskri pou Kredi Egzanpsyon Taks Lekòl la (School Tax Relief, STAR) (Register for the School Tax Relief (STAR) Credit)
TP-85-HAI Ou bezwen èd? (Need help?)
TR-24-HAI Chwa ki bon pou ou pou jere biznis taks nan Eta New York (Convenient Options for Handling New York State Tax Business)

Piblikasyon
Nimewo piblikasyon Tit
PUB-3001-HAI Fason pou mande yon Konferans pou Konsilyasyon (How to Request a Conciliation Conference)
PUB-3002-HAI  Fason pou kontakte Depatman Taks pou Èd nan pwogram Offer in Compromise (Pwopozisyon Aranjman) (How to Contact the Tax Department for Offer in Compromise Assistance)
PUB-3004-HAI Enfòmasyon Konsènan Fòm POA-1, Power of Attorney (Manda) (Information about power of attorney)
PUB-3007-HAI  Pou Otorize yon Pwofesyonèl nan Taks Jwenn aksè nan Enfòmasyon sou Taks ak Fè Tranzaksyon (A Brief Guide to Authorizing a Representative for Tax Information Access (E-ZRep))
TB-ST-275-HAI Requisitos de presentación de declaraciones de impuestos sobre ventas y sobre consumo
TB-ST-740-HAI Guía de referencia rápida para bienes y servicios imponibles y exentos 
TB-ST-770-HAI Requisitos del sistema de registro para proveedores que cobran impuestos sobre ventas 
TB-ST-805-HAI Multas aplicables a los impuestos sobre ventas y sobre consumo
TB-ST-825-HAI Tasas de impuestos sobre ventas, impuestos adicionales sobre ventas, y cargos 
TB-ST-860-HAI Comprobante imponible: De qué manera los descuentos, los intercambios de artículos como parte de pago, y los cargos adicionales afectan el impuesto sobre ventas 
TP-85 ¿Necesita ayuda (Need help?)
TR-24-HAI Opciones Cómodas para Manejar sus Asuntos Fiscales en el Estado de Nueva York (Convenient Options for Handling New York State Tax Business)

Piblikasyon
Nimewo piblikasyon Tit
CO-4-HAI Enfomasyon Enpotan sou Taks pou lmigran ak Rezidan Eta New York Nivo Angle yo Limite (Helpful Tax Information for New York State Immigrants and Residents with Limited English Proficiency)
DTF-911-2-HAI Biwo Defansè Dwa Kontribyab Eta New York (New York State Office of the Taxpayer Rights Advocate)
PUB-131-HAI Dwa W ak Obligasyon W Dapre Lwa sou taks (Your Rights and Obligations under the Tax Law)
PUB-135-HAI Deklarasyon Dwa Konsomatè Osijè Kote k ap Prepare Taks (Consumer Bill of Rights Regarding Tax Preparers)
PUB-3003-HAI Yon ti Gid toukout sou Fason pou mande Èd nan Biwo ki Plede anfavè Kontribyab (Office of the Taxpayer Rights Advocate)

Tanpri rele nou nao 518-453-8137 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.

Ou ka sèvi ak fòm ki la a pou fè kòmantè sou sèvis tradiksyon nou yo. 

Pote plent pou yon pwoblèm ki gen pou wè ak Lwa Anfavè Ameriken ak Andikap la

Eta New York pran angajman pou asire yo trete tout moun ak andikap yo egalego. Pou reyalize sa, se règleman eta a pou bay akomodasyon rezonab nan tout akomodasyon, pwogram, ak sèvis li yo. Règleman sa a baze sou Lwa Anfavè Ameriken ak Andikap federal la, Tit II, ak tout règleman federal ki aplikab pou sa. Obligasyon pou bay akomodasyon rezonab sa a aplike pou:

  • aksèsibilite fizik nan enstalasyon, pwogram, ak evènman gouvènman;
  • chanjman nan règleman yo ki nesesè pou asire tout moun ki gen andikap kapab patisipe, ak benefisye nan, tout pwogram ak sèvis ki se pwopriyete eta a oswa y ap jere;
  • bay asistans ak sèvis ki nesesè pou asire gen bonjan kominikasyon ak moun ak andikap yo.

Pou mande yon akomodasyon rezonab, tanpri kontakte:

Moun ki Responsab Akomodasyon Rezonab la nan
Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov

Imèl sa a pa ka ede ou ak kesyon konsènan taks. Pou jwenn èd ak kesyon konsènan taks, rele nou nan 518- 453-8137.

Updated: