Skip to main content

Ranpli deklarasyon taks sou revni ou an ak Free File

Bon nouvèl!

Nou asosye ak Free File Alliance pou nou ba ou posiblite pou ou deklare revni federal yo ak revni Eta New York yo an liy, gratis, si ou kalifye

Èske mwen kalifye pou deklarasyon gratis la?

Tou depan de revni w ak lòt kritè, ou ka elijib pou itilize lojisyèl Free File pou ranpli fòm taks sou revni federal ak leta w. Ou ka jwenn kritè kalifikasyon pou chak founisè lojisyèl k ap patisipe yo nan pati anba paj sa a.

Si ou pakalifye pou ou itilize youn nan founisè lojisyèl Deklarasyon Gratis yo, gen lòt chwa ki kapab toujou fonksyone pou ou! Gade Other e-file options (Lòt chwa sou deklarasyon elektwonik yo) pou plis enfòmasyon

Enpòtan: limit sou revni ki make pou chak vandè gen pou wè ak revni brit ajiste federal ou a. Definisyon Revni Brit Ajiste Federal (Federal Adjusted Gross Income, AGI) Revni brit gen ladan salè, dividann, gen kapital, revni nan biznis, distribisyon pou retrèt, ansanm ak tout lòt revni tou. Pou jwenn plis enfòmasyon, Vizite IRS nan Definisyon Revni Brit Ajiste.

Prepare w!

Pou tout bagay w ap gen bezwen pou chwazi lojisyèl ki efikas la epi prepare deklarasyon w lan. ale nan Prepare w pou w ranpli deklarasyon taks sou revni w anliy (Get ready to e-file your income tax return). Pou jwenn lòt zouti, ale nan Sant Resous pou Sezon Taks (Income Tax Filing Resource Center pou jwenn plis enfòmasyon sou kijan pou depoze.

Egzamine kondisyon kalifikasyon chak founisè lojisyèl anvan ou chwazi yon  pwodui.

Tanpri pran san ou pou ou li kondisyon kalifikasyon chak founisè lojisyèl Deklarasyon Gratis yo. Lojisyèl gratis yo ka limite ak deklarasyon debaz yo epi yo ka pa disponib pou revni travay endepandan yo, pou benefis oswa defisi sou kapital, oswa sou  revni lokasyon yo. Si ou pa kalifye pou yon opsyon deklarasyon gratis pou founisè lojisyèl ou chwazi a, founisè lojisyèl la kapab mande ou lajan.

Pa bliye, kèlkeswa opsyon ou chwazi a, deklarasyon elektwonik la ap toujou chwa ki pi rapid, ki pi fasil, ki pi sekirize a!

Remak: Si opsyon Deklarasyon Gratis ou te chwazi ane pase a pa nan lis la ankò oswa si ou pa kalifye ankò, ou ka toujou fè yon deklarasyon elektwonik lè ou itilize youn nan lòt opsyon yo, men ou dwe kreye yon kont avèk nouvo lojisyèl la. Pa bliye, konsève yon kopi nan deklarasyon ane pase a disponib, yon fason pou ou ka genyen tout enfòmasyon nesesè pou fasilite deklarasyon elektwonik la!

Ou pa sèten si w dwe ranpli yon demann?

Pou plis enfòmasyon, gade Èske mwen dwe ranpli yon deklarasyon enpo sou revni? 

Imaj logo OLT

Ou kapab sèvi ak founisè lojisyèl sa a gratis si:

  • revni federal ajiste ou genyen, san yo pa retire okenn taks ladan l, (AGI) te $45,000 oswa mwens, oswa
  • AGI federal ou te $79,000 oswa mwens ou te sèvi antanke Militè an sèvis aktif (sa gen ladan l Rezèvis yo ak Gad nasyonal la).

Ou dwe gen aksè ak sit Entenèt OLT Free File ki nan paj sa a, si se pa sa, yo ka fè w peye yon frè. (Si w yo fè w peye yon frè, sispann e kontakte vandè a dirèkteman.)

Imaj logo TaxSlayer

Ou kalifye pou itilize founisè lojisyèl sa a gratis si:

  • revni federal ajiste ou genyen, san yo pa retire okenn taks ladan l, (AGI) te $44,000 oswa mwens, oswa
  • ou kalifye pou w gen Kredi enpo sou revni ou genyen (EITC), oswa
  • AGI federal ou te $79,000 oswa mwens ou te sèvi antanke Militè an sèvis aktif (sa gen ladan l Rezèvis yo ak Gad nasyonal la).

Ou dwe gen aksè ak sit Entenèt TaxSlayer ki nan paj sa a, si se pa sa, yo ka fè w peye yon frè. (Si w yo fè w peye yon frè, sispann e kontakte vandè a dirèkteman.)

Imaj logo FreeTaxUSA

Ou kapab sèvi ak founisè lojisyèl sa a gratis si:

  • revni federal ajiste ou genyen, san yo pa retire okenn taks ladan l, (AGI) te $45,000 oswa mwens, oswa
  • AGI federal ou te $79,000 oswa mwens ou te sèvi antanke Militè an sèvis aktif (sa gen ladan l Rezèvis yo ak Gad nasyonal la).

Ou dwe gen aksè ak sit Entenèt FreeTaxUSA ki nan paj sa a, si se pa sa, yo ka fè w peye yon frè. (Si w yo fè w peye yon frè, sispann e kontakte vandè a dirèkteman.)

Imaj logo DRAKE-1040.COM

Ou kalifye pou itilize founisè lojisyèl sa a gratis si:

  • revni brit federal ajiste ou la (AGI) te ant $17,000 ak $79,000, oswa
  • AGI federal ou se  $79,000 oswa mwens, epi ou te sèvi antanke militè  nan sèvis aktif (sa gen ladan Rezèvis yo ak Gad Nasyonal yo).

Ou dwe ale sou sit Entènèt Deklarasyon Gratis Drake-1040.com a apati paj sa a, sinon, yo kapab fè ou peye yon frè. (Si yo mande ou yon frè, sispann epi kontate vandè a dirèkteman.)

Free File software logo

person sitting at table with laptop

Prepare W!

Pou tout bagay w ap gen bezwen pou w chwazi pi bon lojisyèl lan epi prepare deklarasyon w lan, ale nan Prepare w pou w ranpli deklarasyon taks sou revni w anliy  (Get ready to e-file your income tax return).

Updated: