Skip to main content

Gid Referans Rapid pou Pwopriyete ak Sèvis ki gen Taks ak Egzanpsyon sou yo (Quick reference guide for taxable and exempt property and services)

Tax Bulletin ST-740-HAI (TB-ST-740-HAI)

Printer-Friendly Version (PDF)

Issue Date: Updated February 1, 2019Entwodiksyon
Lavant pwopriyete pèsonèl tanjib gen taks sou lavant New York sou yo amwenske yo gen egzanpsyon sou yo menm.

Jeneralman lavant sèvis gen taks sou lavant New York sou yo amwenske yo gen taks sou yo menm.

Bilten sa a dekri:

 • pwopriyete ak sèvis ki gen taks sou yo,
 • pwopriyete ak sèvis ki gen egzanpsyon sou yo, ak
 • dokiman egzanpsyon.

Pwopriyete pèsonèl ak sèvis tanjib

Si lavant yon machandiz oswa sèvis dwe gen taks sou li pral depann sou plizyè faktè. Ou dwe Gade nan nan piblikasyon nou yo ak bilten taks nou pou pou jwenn plis eksplikasyon detaye sou ki pwopriyete ak sèvis ki gen taks sou lavant. Gade nan lis ki anba la a pou egzanp sou pwopriyete pèsonèl ak sèvis tanjib ki ka gen taks sou yo.

Mo pwopriyete pèsonèl tanjib la siyifi nenpòt kalite pwopriyete fizik ki gen yon egzistans materyèl epi ou ka wè oswa touche li.

Egzanp pwopriyetè pèsonèl tanjib, sèvis, ak tranzaksyon ki ka gen taks sou lavant yo se:

 • pwopriyete pèsonèl ki tanjib:
  • mèb, ekipman, ak enstalasyon pou limyè;
  • sèten rad ak soulye;
  • aparèy ak ekipman, pyès, zouti, ak pwovizyon;
  • òdinatè;
  • lojisyèl enfòmatik ki deja ekri (nan bwat/ sou etajè/estanda) (kit yo transfere li nan yon CD-ROM, telechaje sou entènèt, aksè a distans, elatriye);
  • machin;
  • bato ak yacht (men, Gade tou nan TSB-M-15(2)S, Changes to the Application of Sales and Use Tax to Vessels (Chanjman nan Aplikasyon Lavant ak Taks pou Itilizasyon pou Bato));
  • kabiran (pa egzanp, gaz, dyezèl, ak kabiran kewojèt);
  • sirèt ak bonbon;
  • dlo nan boutèy;
  • kola ak byè;
  • sigarèt ak pwodwi tabak;
  • makiyaj ak pwodwi pou pwòpte kò a;
  • bijou;
  • atizana tankou desen, tablo, ak foto;
  • bèt domestik (pa egzanp, chen, chat, oswa zwazo nan kay)
  • manje ak pwovizyon pou bèt;
  • pyebwa, chouk bwa, ak grenn;
  • pyès monnen ak lòt kalite lajan, lè ou pa achte yo pou achte yon bagay ak yo;
  • materyo konstriksyon; ak
  • kat telefòn prepeye.
 • manje ak bwason nan restoran;
 • sèvis piblik ak sèvis telekominikasyon (ant eta);
 • sèvis repondè telefòn;
 • sèvis apèl kat telefòn;
 • sèvis telekominikasyon mobil;
 • sèten sèvis enfòmasyon;
 • tretman, fabrikasyon, enpresyon, oswa enpresyon pwopriyete pèsonèl ki tanjib pou yon kliyan ki bay pwopriyete pèsonèl ki tanjib epi li pa gen plan pou revann li;
 • antreteni, enstale, ak repare pwopriyete pèsonèl ki tanjib;
 • mete pwopriyete pèsonèl ki tanjib nan depo (sa pa sèten lokasyon ti depo ki gen lokasyon pwopriyete imobily - Gade nan nan Bilten Taks Household Movers and Warehousers - General (permanent) storage and portable storage containers (Demanajè Kay ak Depo - Depo jeneral (pèmanan) ak kontenè depo pòtab) (TB-ST-340) ak TSB-M-86(3)S, (Taxable Status of the Rental of Self-Service Mini- Storage Units (Estati Taksab Lokasyon Inite Ti Depo ou Jere Poukont ou));
 • antretyen ak reparasyon byen imobilye;
 • sèten pakin oswa garaj pou mete machin;
 • dekorasyon enteryè ak sèvis dekorasyon;
 • sèvis pwoteksyon ak detektiv;
 • sèvis transpò pasaje ak yon chofè sou limouzin, machin nwa, ak sèten lòt machin (sa pa sèvis taksi ak otobis - Gade nan TSB-M-09(7)S, Additional Guidance Relating to the Sales Tax on Certain Transportation Services (Plis Gid Konsènan Taks sou Lavant nan Sèten Sèvis Transpò )) ak TSB-M-13(2)S, Revised Policy Concerning the Application of the Sales Tax Exclusion for Certain Transportation Services Provided by an Affiliated Livery Vehicle in New York City (Politik Revize Konsènan Eksklizyon Aplikasyon Taks sou Lavant pou Sèten Sèvis Transpò yo jwenn nan mwen yon Machin Taksi an Vil New York);
 • meble oswa bay amizman oswa enfòmasyon nan telefòn oswa sèvis telegrafi oswa nan telefòn oswa telegraf, yo bay, pa egzanp, sou nimewo telefòn ki gen yon prefiks 800 oswa 900;
 • lokatè otèl;
 • chaj admisyon nan yon kote ki gen amizman;
 • klib sosyal ak klib atletik; ak
 • sèten pòsyon nan chaj kabarè.

Sèvis ki gen sèlman taks lavant Vil New York yo se:

 • sèvis èstetisyen, kwafè, ak restorasyon cheve;
 • bwonzaj;
 • maniki ak pediki;
 • elèktroliz;
 • sèvis masaj;
 • sèvis yo bay pou kontwòl pwa ak salon sante, jimnazyòm, basen tik ak sona, ak enstalasyon ki konsa, ki gen ladan nenpòt chaj pou itilize enstalasyon sa yo;
 • sèvis klasman kredi alekri oswa aloral (Gade nan nan TSB-M-15(4)S, New York City Local Sales Tax on Credit Rating Services (Taks sou Lavant Lokal Vil New York sou Klasman Kredi)); ak
 • sèvis rapò kredi aloral yo pa bay nan telefòn.

Pwopriyete ak sèvis ki gen egzanpsyon taks

Tablo ki anba a bay lis pwopriyete ak sèvis ki jeneralman gen egzanspyon taks sou lavant. Epitou li gen yon lis:

 • Seksyon lwa taks ki bay egzanpsyon an;
 • depatman piblikasyon, bilten ak memorandòm teknik (TSB-M) ki gen rapò ak egzanpsyon an; ak
 • egzanpsyon, si genyen, kliyan an dwe bay vandè a pou lavant la yo dwe trete kòm yon bagay ki gen egzanpsyon taks.

Pwopriyete ak sèvis ki gen egzanpsyon taks

Egzanpsyon Espesifik

Seksyon Lwa Taks

Piblikasyon, Bilten, oswa TSB-Ms

Dokiman egzanpsyon obligatwa

Sèten pwopriyete oswa sèvis vandè achte pou yo ka revann1

1101 (b) (4)
1105 (b), ak 1105 (c)

TB-ST-240

ST-120

Bati oswa enstale yon amelyorasyon kapital

1105 (c) (3) (iii) ak 1105 (c) (5)

Pub 862
TB-ST-104
TB-ST-505

ST-124

Resi manm yon asosyasyon pwopriyetè kay peye pou sèvis pakin

1105(c)(6) ak

1212-A(a)(1)

TSB-M-97(12)S
TSB-M-01(3)S

okenn

Netwayaj, netwayaj sèk (ki gen ladan tapi, tapi, dra, ak sèvis netwayaj mèb), adapte, trese, preseng, reparasyon soulye, ak netwaye soulye

1105(c)(3)(ii)

Pub 750
TSB-M-02(4)S

okenn

Chaj admisyon sèten kote ki gen amizman

1105(f)(1)

TB-ST-8
TB-ST-30

okenn

Sèten sous ak sèvis enèji rezidansyèl2

1105-A

Pub 718-R
TB-ST-775

TP-385

Sèten manje ak bwason

1115(a)(1)

TB-ST-65
TB-ST-103
TB-ST-135
TB-ST-160
TB-ST-280
TB-ST-283
TB-ST-525
TB-ST-835

okenn

Dlo ki pase nan tiyo

1115(a)(2)

 

okenn

Medikaman, ekipman medikal, ak sèvis ki gen rapo, ak sèten atik medikal3

1115(a)(3) ak 1115(g)

Pub 822
Pub 840
TB-ST-193
TSB-M-14(8)S

okenn

Pwodui ijyèn fanm

1115(a)(3-a)

TSB-M-16(6)S

okenn

Èd prostetik ak aparèy ak sèvis ki gen rapò ak yo

1115(a)(4) ak 1115(g)

Pub 822
Pub 840
TSB-M-06(5)S
TSB-M-14(8)S

okenn

Jounal ak peryodik kalifye

1115(a)(5)

TB-ST-620
TSB-M-12(1)S

okenn

Pwopriyete oswa sèvis yo itilize nan agrikilti oswa komsèsyal tankou gaz ak sèvis piblik

1115(a)(6) ak 1115(c)(2)

TB-ST-244
TB-ST-253
TSB-M-00(8)S

ST-125

Lavant ponp finèb

1115(a)(7)

 

okenn

Bato komèsyal yo

1115(a)(8)

TSB-M-96(14)S

ST-121

Avyon Komèsyal, sèten pwopriyete ki gen rapò ak yo, ak gaz

1115(a)(9) ak 1115(a)(21)

TSB-M-96(14)S
TSB-M-09(4)S

ST-121

Avyon aviyasyon jeneral, ak pwopriyete ak sèvis ki gen rapò ak antretyen yo

1115(a)(21-a)

1115(dd)

TSB-M-04(8)S
TSB-M-09(18)S
TSB-M-15(3)S

ST-121

Pwopriyete ak sèvis piblik yo itilize nan rechèch ak devlopman

1115(a)(10) ak 1115(b)(ii)

Pub 852
TB-ST-773

ST-121

Drapo ofisyèl Etazini ak New York

1115(a)(11)

TSB-M-01(5)S

okenn

Sèten dekorasyon militè

1115(a)(11-a)

TSB-M-06(15)S

ST-121

Drapo sèvis militè, drapo prizonye lagè, ak banyè etwal ble

1115(a)(11-b)

TSB-M-12(13)S

okenn

Fabrikasyon:

 • machin oswa ekipman
 • sèvis Piblik
 • gaz

1115(a)(12) ak 1115(c)(1)

Pub 852
TB-ST-15
TB-ST-276
TB-ST-552
TB-ST-587
TB-ST-690
TB-ST-917
TSB-M-82(8)S
TSB-M-82(18)S
TSB-M-82(25)S

ST-121
FT-1012
FT-1020

Sèten pwopriyete yo itilize nan koneksyon avèk telekominikasyon ak aksè nan entènèt

1115(a)(12-a)

TSB-M-00(6)S

ST-121

Sèten atik yo vann nan machin ki opere ak pyès monnen

1105(d)(i)(3) ak 1115(a)(13),(13-a)

TSB-M-83(33)S
TSB-M-97(12)S
TSB-M-99(4)S

okenn

Charyo malèt ki opere ak pyès monnen

1115(a)(13-b)

TSB-M-97(12)S

okenn

Sèten lavant machin ant fanmi

1115(a)(14)

 

DTF-802

Materyèl yo vann bay kontraktè pou enstale nan pwopriyete imobilye pa antite ki gen egzanpsyon

1115(a)(15) ak (16)

Pub 843

ST-120.1

Chaj kontraktè pou materyèl enkòpore an pwopriyete imobliye kòm yon pati nan yon amelyorasyon kapital la

1101(b)(4)(i) ak

1115(a)(17)

Pub 862
TB-ST-104
TB-ST-113

ST-124

Sèten lavant kit fèt nan yon rezidans (pa egzanp, lavant garaj)

1115(a)(18)

TB-ST-807

okenn

Materyèl anbalaj ki gen rapò ak pwopriyete pou vann

1115(a)(19)

Pub 852
TB-ST-107

ST-121

Katon lèt yon kiltivatè lèt oswa distribitè lèt ki gen lisans Eta New York te achte

1115(a)(19-a)

TSB-M-06(16)S

ST-121

Papye magazen ak sèvis enprime ki gen rapò

1115(a)(20) ak 1115(i)

TB-ST-620

ST-121

Sèten kamyon, traktè, ak trelè-trelè

1115(a)(22)

TSB-M-81(25)S

 

Ansyen kay mobil

1115(a)(23)

TSB-M-83(24)S
TSB-M-83(24.1)S

okenn

Sèten bato lapèch

1115(a)(24)

TSB-M-85(17)S

ST-121

Gaz natirèl yopwopriyetè pi gaz itilize pou konsomasyon sou pwopriyete yo

1115(a)(25)

TSB-M-85(15)S

okenn

Traktè, trelè, ak semi-trelè, ak sèvis ki asosye

1115(a)(26)S

1115(g)

TB-ST-890

ST-121.1

Metal presye yo vann pou envestisman

1115(a)(27)

TSB-M-89(20)S
TSB-M-89(20.1)S
TSB-M-95(9)S

okenn

Lojisyèl òdinatè pèsonalize yo transfere nan yon antite ki gen rapò

1115(a)(28)

TB-ST-128
TSB-M-93(3)S

okenn

Sèten cheval kous ak fòmasyon ki gen rapò ak sèvis antretyen

1115(a)(29) ak 1115(m)

TB-ST-755
TB-ST-757
TSB-M-95(6)S

ST-126

Rad ak soulye yo ak bagay yo itilize pou fè reparasyon rad ki gen egzanpsyon si yo vann pou mwens pase $1104

1115(a)(30)

Pub 718-C
TB-ST-122
TB-ST-530
TSB-M-06(6)S

okenn

Kopi yo te vann nan machin fotokopi ki opere ak pyès monnen pou 50 santim oswa mwens

1115(a)(31)

TSB-M-97(12)S

okenn

Ekipman enspeksyon emisyon amelyore

1115(a)(31)

TSB-M-97(8)S

ST-121

Sèten machin transpò piblik (omnibis) ak sèvis ki asosye yo

1115(a)(32) ak 1115(u)

TSB-M-97(12)S

ST-121.1

Goute bwason ki gen alkòl

1115(a)(33)

TB-ST-15
TSB-M-97(12)S
TSB-M-14(9)S
TSB-M-15(1)S
TSB-M-16(7)S

okenn

Liv inivèsite yo vann bay etidyan a tan plen oswa a tan pasyèl pou kou yoo

1115(a)(34)

TB-ST-125
TB-ST-126
TSB-M-98(4)S

ST-121.4

Pyès sistèm òdinatè yo itilize pou devlope lojisyèl ak sit entènèt

1115(a)(35)

TB-ST-243
TSB-M-98(5)S

ST-121.3

Sèten zouti ak founiti ki gen rapò ak pwodiksyon gaz oswa petwòl

1115(a)(36)

Pub 852
TB-ST-552
TSB-M-98(13)S

ST-121

Sèten ekipman sant done Entènèt ak sèvis ki gen rapò

1115(a)(37) ak 1115(y)

TB-ST-405
TB-ST-665
TSB-M-00(7)S

ST-121.5

Sèten ekipman difizyon ak pwodiksyon fim ak sèvis ki asosye yo

1115(a)(38),(39) ak 1115(aa),(bb)

Pub 28
Pub 825
TB-ST-276
TSB-M-00(6)S

ST-121

Ekipman pou redwi polisyon

1115(a)(40)

TSB-M-00(6)S

ST-121

Sèten aparèy kago marin ak ekipman

1115(a)(41)

TSB-M-05(14)S

ST-121

E85, CNG, oswa idwojèn pou itilize nan yon otomobil

1115(a)(42)

TSB-M-14(12)S
TSB-M-13(3)S
TSB-M-16(4)S

okenn

Sèten bato ak pwopriyete yo achte oswa itilize pou opere yo

1115(a)(43)

TSB-M-08(11)S

ST-121

Sèvis telefòn ak telegraf yo itilize nan rasanbleman nouvèl

1115(b)(i)

Pub 825
TSB-M-12(1)S

okenn

Itilite ak sèvis itilite yo pwodui nan enstalasyon plizyè jenerasyon ki opere ak kòperasyon kòporasyon yo

1115(b)(iii)

TSB-M-06(3)S

okenn

Sèten sèvis sou pwopriyete yo bay deyò eta New York

1115(d)

 

okenn

Koufil nan aparèy telefòn ki itilize pyès monnen pou 25 santim oswa mwens

1115(e)

TSB-M-98(9)S

okenn

Sèvis Veterinè

1115(f)

Pub 851
TB-ST-930

okenn

Medikaman pou itilize sou bèt oswa bèt volay yo itilize nan pwodiksyon agrikòl

1115(f)

TSB-M-18(1)S TB-ST-244
TB-ST-253

okenn

Lavant pa ray tren nan reyòganizasyon

1115(h)

 

okenn

Sèten manje ou achte ak koupon pou manje

1115(k)

TB-ST-140

okenn

Sèten pwopriyete fabrikatè pwopriyete a bay òganizasyon kòm kado

1115(l)

TSB-M-87(14)S

okenn

Materyèl pwomosyonèl ki kalifye ak sèvis ki asosye yo

1115(n)

Pub 831
TB-ST-692
TSB-M-97(6)S
TSB-M-01(4)S

ST-121.2

Sèvis ki fèt sou lojisyèl òdinatè

1115(o)

TB-ST-128
TSB-M-93(3)S

okenn

Sèvis ki fèt nan yon bag ki kalifye

1115(q)

N-94-3

ST-121


Sèvis alam medikal ijan

1115(r)

TSB-M-94(3)S

okenn

Pwopriyete ak sèvis ki asosye avèk chen gid

1115(s)

TB-ST-245
TSB-M-95(10)S

ST-860

Sèten machin a lave ki opere ak pyès monnen

1115(t)

TB-ST-105

okenn

Sèvis aksè nan entènèt

1115(v)

TSB-M-97(1.1)S

okenn

Sèten manje ak bwason yo kay ti grannmoun vann rezidan li yo ak envite yo

1115(w)

TSB-M-01(4)S

okenn

Pwopriyete yo itilize an koneksyon avèk sèten pwodiksyon teyat

1115(x)

TB-ST-535
TSB-M-99(4)S

ST-121.9

Ekipman sistèm enèji solè rezidansyèl ak elektrisite yo vann nan yon kontra acha pano solè5

1115(ee)

Pub 718-S
TSB-M-05(11)S
TSB-M-15(5)S

ST-121

Pwopriyete yo itilize pou meble kay yolwe nan sèten zòn ba Manhattan

1115(ee)(1)-(8)

TSB-M-05(12)S
TSB-M-09(14)S

ST-121

Latant magazen kado nan yon kay veteran

1115(ff)

TSB-M-06(15)S

okenn

Sèten sèvis ak peryodikal nouvèl elektwonik

1115(gg)

TSB-M-12(1)S

okenn

Sèten deplasman ak machin HAIL

1115(hh)

TSB-M-12(7)S

okenn

Ekipman sistèm enèji solè komèsyal ak elektrisite yo vann nan yon kontra acha pano solè

1115(ii)

Pub 718-CS
TSB-M-12(14)S
TSB-M-15(5)S

ST-121

Chanjman nan lavant epi itilizasyon taks sou bato

1115(jj)

TSB-M-15(2)S

okenn

Lavant pou lwaye yon moun k ap refè yon chanm vann yon operatè otèl

1115(kk)

TSB-M-16(2)S

ST-120.2

Ekpman sistèm selil gaz komèsyal

1115(kk)

TSB-M-16(3)S

ST-120.1

Sèten acha pa òganizasyon ki gen egzanpsyon

1116

Pub 843

ST-119.1

Acha pa antite gouvènmantal

1116

Pub 843
TB-ST-315
TB-ST-700

ST-129

75% chaj admisyon nan yon kote ki gen amizman

1122

TSB-M-04(7)S
TSB-M-06(12)S

okenn

Sèten pòsyon nan chaj admisyon pou ale nan yon pèfòmans dramatik oswa mizikal nan yon jaden yon do kay, nan yon kabarè, oswa yon kote konsa

1123

TSB-M-06(15)S

okenn

1 Gen règ espesyal pou kontraktè ki bay antretyen oswa lòt sèvis bay pwopriyete imobilye. Pou jwenn plis enfòmasyon, Gade nan Publication 862, Sales and Use Tax Classifications of Capital Improvements and Repairs to Real Property (Klasifikasyon Lavant ak Itilizasyon Taks pou Amelyorasyon Kapital ak Reparasyon Byen Imobilye).

2 Ka gen to taks lokal epi yo ka varye selon lokalite a, tankou sèten distri lekòl. Gade nan Pub 718-R, Local Sales and Use Tax Rates on Residential Energy Sources and Services (Lavant Lokal ak To Itilizasyon Taks sou Sous Enèji Rezidansyèl ak Sèvis).

3 Ekipman medikal ak atik yon moun achte pou itilize pou bay sèvis medical pou konpansasyon gen taks sou lavant ak taks pou itilizasyon sou yo.

4 Egzanpsyon sa a pa aplike pou taks sou lavant ak taks pou itilizasyon lokal, amwenske konte oswa vil k ap enpoze taks sa yo te chwazi egzanpsyon an. Gade nan Pub 718-C, Local Sales and Use Tax Rates on Clothing and Footwear (Taks sou Lavant ak Taks pou Itilizasyon sou Rad ak Soulye).

5 Egzanpsyon sa a pa aplike pou taks sou lavant ak taks pou itilizasyon lokal, amwenske konte oswa vil k ap enpoze taks sa yo te chwazi egzanpsyon an. Gade nan Pub 718-S, Local Sales and Use Tax Rates on Sales and Installations of Residential Solar Energy Systems Equipment (To Taks sou Lavant ak Taks pou Itilizasyon sou Lavant ak Enstalasyon Ekipman Sistèm Enèji Solè Rezidansyèl) ak Pub 718-CS, Local Sales and Use Tax Rates on Sales and Installations of Commercial Solar Energy Systems Equipment (To Taks sou Lavant ak Taks pou Itilizasyon sou Lavant ak Enstalasyon Ekipman Sistèm Enèji Solè Komèsyal)


Ou pa ta dwe kolekte taks sou lavant pou lavant ki gen egzanpsyon ki pa bezwen yon dokiman egzanpsyon. Sepandan, pou lavant ki egzije yon dokiman egzanpsyon, yo ou dwe kolekte taks sou lavant la sof si ou resevwa yon dokiman egzanpsyon ki ranpli kòrèkteman nan men achtè a. Ou dwe resevwa dokiman egzanpsyon an nan 90 jou oswa pi piti apre dat ou te delivre pwopriyete a oswa rann sèvis la. Gade nan Bilten Taks Exemption Certificates for Sales Tax (Sètifika Egzanpsyon pou Taks sou Lavant) (TB-ST-240).

Nòt: Yon Bilten Taks se yon dokiman ak enfòmasyon ki fèt pou bay konsèy jeneral nan yon lang senplifye sou yon sijè enterè pou kontribyab yo. Sa ki ladan kòrèk selon dat yo te pibliye li a. Sepandan, kontribyab yo ta dwe konnen chanjman ki vini apre nan Lwa sou taks oswa entèpretasyon li yo ka afekte presizyon yon Bilten Taks. Enfòmasyon nou bay nan dokiman sa a pa kouvri tout sitiyasyon epi yo pa la pou ranplase lwa a oswa pou chanje siyifikasyon li.

Updated: