Skip to main content

Soulajman pou mari/madanm ki pa gen obligasyon (separe pati pa ou nan ranbousman)


Si w ap deklare taks ou ak mari/madanm ou epi se sèlman mari/madanm ou ki dwe yon dèt bay Depatman Taks la oswa yon lòt Ajans Eta New York, ou ka separe pati pa ou nan ranbousman an.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou mande soulajman pou madanm/mari ki pa gen obligasyon Fòm IT-280, Nonobligated Spouse Allocation (Alokasyon pou Mari/Madanm ki pa gen Obligasyon).

Remak: Ou dwe soumèt Fòm IT-280 ak deklarasyon orijinal ou a (piga ou voye yon deklarasyon amande). Ou pa ka itilize Fòm IT-280 a pou renonse responsablite pou yon dèt yo ka aplike legalman bay IRS la oswa pou renonse responsablite taks ou dwe yon lòt eta. Ou dwe kontakte IRS oswa lòt eta a pou rezoud responsablite ou pou responsablite a.

Plis resous

Fòm Federal 8379, Injured Spouse Allocation (Alokasyon pou Mari/Madanm ki Viktim)

Updated: