Skip to main content

Formularz E-ZRep TR-2000, Upoważnienie do dostępu do informacji podatkowych i dokonywania transakcji


Specjaliści ds. podatków powinni poprosić swojego klienta o wypełnienie formularza E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization (Formularz E-ZRep TR-2000, Dostęp do informacji podatkowych i informacje o upoważnieniu do przeprowadzania transakcji), który upoważnia ich do uzyskania dostępu do informacji o koncie klienta i przeprowadzania transakcji w jego imieniu poprzez konto usług online dla specjalisty ds. podatków.

Klient może upoważnić specjalistę do uzyskania dostępu do różnych usług online, w tym do składania deklaracji podatkowych przez Internet, dokonywania płatności i odpowiadania na zawiadomienia z departamentu. Pełny wykaz usług online, do których klient może upoważnić specjalistę znajduje się w formularzu E-ZRep Form TR-2000.1, Online Services Access Information Page (Formularz E-ZRep TR-2000.1, Strona z informacjami o dostępie do usług online).

Specjalista będzie mieć dostęp online do poufnych informacji podatkowych klienta, w tym:

 • złożonych wcześniej zeznań podatkowych,
 • zaległych zobowiązań podatkowych,
 • wcześniejszych i oczekujących płatności oraz
 • electronic copies of notices (elektronicznych kopii zawiadomień) wysyłanych do klienta.

Specjalista będzie mógł rozmawiać z przedstawicielem Departamentu Podatków (Tax Department) o poufnych informacjach podatkowych swojego klienta, jeśli są one dostępne za pośrednictwem konta usług online dla specjalistów ds. podatków.

Uwaga! Klient nie może ograniczyć upoważnienia do określonych okresów rozliczeń podatkowych. Na przykład, jeśli klient upoważni specjalistę do przeprowadzania w swoim imieniu transakcji wiążących się z podatkiem obrotowym, specjalista będzie mieć dostęp do informacji o podatku obrotowym dotyczących wszystkich okresów rozliczeniowych.

Dodanie klienta do konta

 1. Poproś klienta o wypełnienie i podpisanie formularza E-ZRep TR-2000.
  • Nie należy wysyłać formularza do Departamentu Podatków (Tax Department).
  • Kopię formularza upoważnienia należy przechowywać w swoich aktach przez okres ważności upoważnienia plus trzy lata; konieczne może być udostępnienie kopii Departamentowi Podatków (Tax Department) na żądanie.
  • Wypełniony formularz będzie służył do wybrania usług, do których specjalista ma upoważnienie do uzyskania dostępu w imieniu swojego klienta, oraz daty wygaśnięcia dostępu.
 2. Zaloguj się na konto usług online dla specjalistów ds. podatków lub create one (utwórz konto).
 3. Wybierz opcję Dodaj klienta z Podsumowania dotyczącego klienta, aby rozpocząć dodawanie nowego klienta.
 4. Wpisz numer identyfikacji podatnika swojego klienta i wybierz opcję weryfikacji.
  • Zapoznaj się z poniższymi punktami dotyczącymi weryfikacji klienta, które pomogą zebrać informacje niezbędne do dodania klientów do swojego konta usług online dla specjalistów ds. podatków.
 5. Użyj wypełnionego formularza E-ZRep TR-2000, aby wybrać usługi, do których klient zapewnił dostęp i wprowadź datę wygaśnięcia dostępu (jeśli klient ją wprowadził).
  • Dostęp do usług, do wykonania których upoważnił klient będzie możliwy od razu.
 6. Aby wykonać pracę dla swojego klienta, wybierz nazwisko klienta z listy klientów wyświetlanej w Podsumowaniu dotyczącym klienta.

Weryfikacja firmy

W celu ochrony informacji podatkowych klienta należy zweryfikować jedne z następujących informacji:

 • informacje z jednego z zeznań podatkowych klienta złożonych w stanie Nowy Jork w ciągu ostatnich 12 miesięcy i dotyczących podatku od osób prawnych, obrotowego lub potrącanego u źródła (instrukcje, gdzie znaleźć kwoty na zeznaniu podatkowym klienta podano w Business verification (Weryfikacja firmy);
 • dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny z rachunku podatkowego klienta ze stanu Nowy Jork (otwarty lub zamknięty);
 • pięciocyfrowy kod PIN z pisma otrzymanego przez klienta z Departamentu Podatków (Tax Department);
 • potwierdzenie, że klient nie złożył w stanie Nowy Jork żadnej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, podatku obrotowego ani podatku potrącanego u źródła w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Weryfikacja indywidualnego klienta

W celu ochrony informacji podatkowych klienta należy zweryfikować jedne z następujących informacji:

 • federalny skorygowany dochód brutto (federal adjusted gross income, FAGI) z wiersza 19 w jednym z zeznań dotyczących podatku dochodowego klienta, złożonych w stanie Nowy Jork (Formularz IT-201 lub IT-203) za dowolny rok w okresie ostatnich pięciu lat;
 • dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny z rachunku podatkowego klienta ze stanu Nowy Jork (otwarty lub zamknięty);
 • pięciocyfrowy kod PIN z pisma otrzymanego przez klienta z Departamentu Podatków (Tax Department);
 • potwierdzenie, że klient nie złożył zeznania dotyczącego podatku dochodowego w stanie Nowy Jork za żaden rok w okresie ostatnich pięciu lat.

Weryfikacja klienta z kontem powierniczym

W celu ochrony informacji podatkowych klienta należy zweryfikować całkowity dochód z wiersza A w jednym z zeznań swojego klienta dotyczących podatku od powierzonego majątku, złożonych w stanie Nowy Jork (Formularz IT-205) za dowolny rok w okresie ostatnich pięciu lat. Jeśli klient nie złożył zeznania dotyczącego podatku od powierzonego majątku za dowolny rok w okresie ostatnich pięciu lat, nie można go dodać jako klienta do swojego konta usług online dla specjalistów ds. podatków.

Źródła informacji

Updated: