Skip to main content

Ustawa o niepełnosprawnych Amerykanach


Powiadomienie w ramach Ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach

Stosownie do wymogów tytułu II Ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach z 1990 r. (Americans with Disabilities Act, ADA), Departament Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork nie będzie dyskryminować osób niepełnosprawnych, uprawnionych do korzystania z usług, programów lub zakresu działalności departamentu, ze względu na posiadane przez nich kalectwo.

Zatrudnienie

Departament Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork nie dyskryminuje osób niepełnosprawnych ze względu na posiadane przez nich kalectwo w odniesieniu do zatrudnienia lub stosowanych praktyk oraz spełnia wszystkie wymogi przepisów wydanych przez Amerykańską Komisję ds. Równych Szans w Zakresie Zatrudnienia (U.S. Equal Employment Opportunity Commission) w myśl tytułu 1 ADA.

Efektywna komunikacja

Generalnie, Departament Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork na życzenie zapewni osobom niepełnosprawnym odpowiednie pomoce i usługi umożliwiające efektywne komunikowanie się i korzystanie z programów, usług i zakresu działalności oferowanych przez Departament Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork, w tym wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego, dokumenty w formacie Braille’a oraz inne sposoby pozwalające na udostępnienie informacji i komunikowania się z osobami cierpiącym na zaburzenia mowy, słuchu lub wzroku.

Modyfikacje regulaminów i procedur

Departament Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork wprowadzi uzasadnione modyfikacje regulaminów i programów dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym równych szans korzystania ze wszystkich oferowanych programów, usług i zakresu działalności departamentu. Na przykład, mimo, iż w biurach Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, osoby, którym towarzyszy zwierzę-przewodnik mogą z takim zwierzęciem wejść do środka. 

Wszystkie osoby wymagające dodatkowych udogodnień lub usług w celu umożliwienia efektywnej komunikacji lub modyfikacji regulaminów bądź procedur w celu skorzystania z programu, usługi lub zakresu działalności Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem ds. udogodnień na adres Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov; należy to uczynić jak najszybciej oraz nie później, niż 48 godzin przed zaplanowanym wydarzeniem.

ADA nie wymaga od Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork podejmowania jakichkolwiek działań, które w sposób zasadniczy zmieniłyby charakter oferowanych programów i usług lub które powodowałyby nadmierne obciążenia finansowe lub administracyjne. 

Skargi dotyczące braku dostępności programu, usługi lub zakresu działalności Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork dla osób niepełnosprawnych należy kierować do Przedstawiciela ds. udogodnień na adres Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov.

Departament Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork nie obciąży żadnej osoby niepełnosprawnej ani grupy osób niepełnosprawnych dodatkową opłatą na pokrycie kosztów udogodnień/usług lub uzasadnionych modyfikacji regulaminu, np. przynoszenia i podawania artykułów z miejsc ogólnie dostępnych, do których nie ma dostępu osoba na wózku inwalidzkim. 

Procedura wnoszenia skarg w ramach Ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach

Procedurę wnoszenia skarg stworzono dla zaspokojenia wymogów Ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach z 1990 r. (Americans with Disabilities Act, ADA). Może z niej skorzystać każda osoba, która pragnie złożyć skargę o dyskryminację osoby niepełnosprawnej w odniesieniu do dostępu do usług, zakresu działalności, programów lub świadczeń oferowanych przez Departament Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork. Skargi dotyczące dyskryminacji osób niepełnosprawnych w odniesieniu do zatrudnienia są przedmiotem osobnego regulaminu, dostępnego w biurze działu kadr Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork.

Osoba wnosząca skargę powinna to uczynić na piśmie, podając dane dotyczące zarzutu dyskryminacji, tj. swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu oraz lokalizację, datę i opis problemu. Nie jest wymagany jakikolwiek szczególny format skargi. Alternatywne sposoby wnoszenia skarg, takie jak rozmowa osobista lub nagranie treści skargi na taśmie, mogą zostać udostępnione osobie niepełnosprawnej na życzenie.

Skargę powinien wnieść poszkodowany i/lub upoważniony przedstawiciel poszkodowanego tak szybko, jak jest to możliwe, lecz nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zarzucanego naruszenia na adres:

DRA - DESIGNEE FOR REASONABLE ACCOMMODATION
NYS DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE
ATTENTION: DESIGNEE FOR REASONABLE ACCOMMODATION (ADA COORDINATOR)
BUILDING 9, ROOM 256
W.A. HARRIMAN STATE OFFICE CAMPUS
ALBANY, NY 12227

W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania skargi, Koordynator ADA lub jego przedstawiciel spotka się z osobą wnoszącą skargę w celu omówienia przedmiotu skargi oraz dostępnych rozwiązań. W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty tego spotkania, Koordynator ADA lub jego przedstawiciel wystosuje pisemną odpowiedź, w uzasadnionych przypadkach w formacie dostępnym dla osoby wnoszącej skargę, np. wydrukowaną dużą czcionką, w formacie Braille’a lub na taśmie audio. Odpowiedź będzie zawierać wyjaśnienie dotyczące stanowiska Departamentu Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork oraz proponowane opcje merytorycznego rozwiązania kwestii będącej przedmiotem skargi.

Jeżeli odpowiedź wystosowana przez Koordynatora ADA lub jego przedstawiciela nie rozwiąże kwestii w sposób satysfakcjonujący, osoba wnosząca skargę może w terminie 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania tej odpowiedzi złożyć odwołanie od decyzji u naczelnika agencji, jego przedstawiciela lub innej wyznaczonej do tego osoby.

W terminie 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania odwołania, naczelnik agencji, jego przedstawiciel bądź inna wyznaczona do tego osoba wystosuje pisemną odpowiedź, w uzasadnionych przypadkach w formacie dostępnym dla osoby wnoszącej skargę, zawierającą ostateczną decyzję agencji dotyczącą rozwiązania kwestii będącej przedmiotem skargi lub z informacją o ponownym skierowaniu sprawy do Koordynatora ADA w celu podjęcia stosownych czynności. Jeżeli takie czynności zostaną podjęte, w terminie 15 dni kalendarzowych od daty pisemnej odpowiedzi osoba wnosząca skargę zostanie o tym poinformowana.

Wszystkie pisemne skargi otrzymane przez Koordynatora ADA lub jego przedstawiciela, odwołania do naczelnika agencji, jego przedstawiciela lub innej, wyznaczonej do tego osoby oraz odpowiedzi wysłane z obu tych biur będą przechowywane w Departamencie Podatków i Finansów Stanu Nowy Jork przez okres przynajmniej trzech lat.

Zasoby

Updated: