Skip to main content

Voye yon fichye (Uploading a file: detailed instructions)


Anvan ou kòmanse

Kreye epi anrejistre yon fichye avèk repons ou a anvan ou lanse aplikasyon an.

 1. Fè kopi dijital dokiman papye ou yo. Si ou pa gen aksè avèk yon eskanè, sèvi ak yon telefòn entèlijan oswa yon tablèt:
  1. Fè foto dokiman an ak telefòn entèlijan w lan oswa tablèt ou a yon kote ki byen klere, avèk limyè ant atik la ak fon an.
  2. Anrejistre foto a sou yon telefòn entèlijan w lan oswa tablèt ou a, oswa voye foto pa imèl bay tèt ou, pou ka anrejistre li sou yon lòt aparèy.
  3. Revize foto a pou asire li klè epi tout mo yo ka li. Si li pa klè, li pral retade revizyon nou an.
 2. Anrejistre dokiman ou an sou òdinatè w la, yon kote ki fasil pou jwenn pou lè w pare pou voye li. Konsèy: Si gen plizyè fichye, anrejistre tout nan yon sèl dosye, oswa anrejistre yo tout sou Biwo w la.
 3. Verifye gwosè fichye a pou asire ke li pa twò gwo pou voye. Ou ka voye youn (1) oswa plis fichye ak yon gwosè total ki nan 50MB oswa mwens.
 4. Verifye kalite fichye a oswa ekstansyon li. Pa egzanp, yon foto ka gen ekstansyon .jpg ak non konplè li ki se photo.jpg.
  Nou aksepte fichye ki gen ekstansyon sa yo: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, xml, jpeg, jpg, bmp, gif, tiff, oswa pdf. Nou pa aksepte fichye ki gen yon ekstansyon .zip.

Voye fichye ou yo

Ou pral voye fichye nan paj Attach Documentation (Atache Dokiman) an.

 1. Chwazi kalite dokiman w lan nan meni k ap dewoule a:
  Nan seksyon Attachment Information (Enfòmasyon sou Atachman an), meni k ap dewoule ki rele Document type (kalite Dokiman an) gen opsyon ki pèmèt ou seleksyone: Requested Documents (Dokiman yo Mande yo), Copy of Letter (DTF-948/DTF-948.0) (Kopi Lèt (DTF-948 / DTF-948.0)), ak Lòt.
 2. Bò kote File path (chemen Fichye), seleksyone Browse (Navige) pou ka jwenn fichye ou a. Sa pral ouvè yon nouvo fenèt k ap montre fichye ki sou òdinatè ou a.

  Nan imaj ki anba a, fichye yo dwe voye yo te anrejistre nan yon dosye ki te kreye pou egzanp sa a ki rele Documents to Upload (Dokiman pou Voye). Seleksyone dosye a, epi, seleksyone fichye a epi Ouvè li pou w ka voye li.
  Egzanp pou seleksyone Browse (Navige) pou ouvri fenèt navigatè fichye òdinatè a, kote yo ka seleksyone yon dokiman pou voye.
  Sou yon telefòn entèlijan oswa iPhone, w ap tape fichye a pou voye li avèk opsyon ki disponib sou aparèy ou a. Si ou genyen plizyè fichye, voye yo youn aprè lòt.

 3. Lè ou fin voye li, chwazi Attach (Atache) pou ka soumèt fichye a, oswa Clear (Netwaye) pou ka retire yon fichye ou te pran.
  Fichye yo voye yo genyen de (2) opsyon: Clear (Netwaye), pou ka retire sa yo te pran an, epi Attach (Atache), pou soumèt li.
 4. Aprè w fin voye l epi atache li avèk siksè, fichye a ap parèt kote ki rele File name (Non fichye a):
  Dokiman ki atache a nan lis, li montre kalite ak gwosè fichye a genyen. Egzanp la montre: dokiman ki make Requested document 1 (Dokiman 1 yo mande a, yo te voye li epi kalite dokiman sa a se ''Other'' (Lòt), ak gwosè fichye a ki se 49034kb.
 5. Pou chaje dosye adisyonèl, repete etap 1 jiska 3.

Si gwosè fichye ou a te twòp, ou pral resevwa mesaj erè sa a: The files you have selected exceed the 50MB limit allowed by this online service (Fichye ou te chwazi yo depase limit 50MB la ke sèvis entènèt sa a pèmèt la).

Note sa byen: Aprè ou fin voye yo, ou dwe konnen si w tounen konekte nan lide pou chanje repons ou a oswa voye nouvo dokiman, revizyon ou an pral pran plis tan pandan y ap trete nouvo enfòmasyon yo.

Updated: