Skip to main content

Karta praw konsumenta w odniesieniu do osób sporządzających rozliczenia podatkowe (Consumer Bill of Rights Regarding Tax Preparers)


Stosownie do przepisów prawa stanu Nowy Jork, osoby sporządzające rozliczenia podatkowe za opłatą muszą przestrzegać określonych wymogów. Mimo, iż większość osób sporządzających rozliczenia podatkowe przestrzega tych przepisów i sprawiedliwie traktuje klientów, zdarzają się jednak wyjątki.

Karta praw konsumenta w odniesieniu do osób sporządzających rozliczenia podatkowe wydana przez Departament Podatków określa prawa podatnika i zawiera ważne informacje dotyczące tego, jak należy się zabezpieczać korzystając z usług osoby sporządzającej rozliczenia podatkowe.

Osoby sporządzające rozliczenia podatkowe muszą:

Weryfikacja uprawnień osób sporządzających rozliczenia podatkowe

Niektóre osoby sporządzające rozliczenia podatkowe mają obowiązek corocznego rejestrowania się w Departamencie Podatków i umieszczania w widocznym miejscu odpowiedniego Certyfikatu Rejestracji.

Potwierdzenia uprawnień osoby sporządzającej rozliczenia podatkowe można dokonać na stronie Weryfikacja uprawnień osób sporządzających rozliczenia podatkowe.

Znajomość opcji dotyczących refundacji

Jeżeli podatnik płaci honorarium za sporządzenie rozliczenia podatkowego z kwoty podlegającej zwrotowi nadpłaty podatku, osoba sporządzająca roczne rozliczenie podatkowe może zaoferować podatnikowi jedną z poniższych opcji refundacji:

  • kredyt zabezpieczony zwrotem podatku (refund anticipation loan, RAL), który jest kredytem wysoko oprocentowanym, określanym również mianem zaliczki na poczet refundacji; lub
  • czek zabezpieczony zwrotem podatku (refund anticipation check, RAC), który jest produktem bankowym, umożliwiającym osobom sporządzającym rozliczenia podatkowe odliczenie należności za sporządzenie rozliczenia podatkowego oraz innych, zatwierdzonych opłat od kwoty zwrotu, określany również mianem transferu refundacji.

Osoba sporządzająca rozliczenie podatkowe ma obowiązek dostarczenia podatnikowi pisemnego zestawienia wszelkich opłat i naliczonych odsetek.

Osoba sporządzająca rozliczenie podatkowe nie może wymagać od podatnika skorzystania z jednej z powyższych opcji. Podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu podatku w formie bezpośredniego przelewu na posiadane konto bankowe.

Wnoszenie skarg

Jeżeli osoba sporządzająca rozliczenie podatkowe nie przestrzega wymogów określonych w Karcie praw konsumenta w odniesieniu do osób sporządzających rozliczenia podatkowe, podatnik może wnieść skargę online.

File a complaint(WNIEŚ SKARGĘ)

Zasoby

Image of Consumer Bill of Rights Regarding Tax Preparers
Karta praw konsumenta w odniesieniu do osób sporządzających rozliczenia podatkowe
Updated: