Skip to main content

Depo dirèk ranbousman deklarasyon taks sou revni ou (Direct deposit of your income tax refund)

Depo dirèk se mwayen ki pi fasil ak pi rapid pou jwenn ranbousman ou an. Mete fichye elektwonik lan ansanm ak depo dirèk la pou:

 • Resevwa ranbousman ou an pi rapid
 • Diminye nan vwayaj ou ap fè labank
 • Genyen lapè nan tèt ou—pa gen koze chèk ki pèdi oswa ki pa kapab livre

Konfigire depo dirèk la (wè echantiyon an gade pi ba a)

 • Mete nimewo referans 9 chif bank ou an nan deklarasyon ou ap ranpli an. Ou ka jwenn nimewo referans kont chèk ou an sou yon chèk. Bank ou an ka fè ou jwenn nimewo referans kont epay ou an. Si ou itilize yon aplikasyon labank anliy, ou ta dwe jwenn enfòmasyon ou bezwen an nan aplikasyon labank mobil ou an.
 • Mete nimewo kont bank ou an nan deklarasyon ou ap ranpli an (pa plis pase 17 chif).  Pa mete nimewo chèk ou an.
 • Nimewo kont epay ou an disponib nan bòdwo depo enprime ou yo, nan livrè epay ou an, oswa nan lòt dosye labank ou yo.

Notifikasyon

 • Si ou kreye yon kont Sèvis Anliy epi ou anrejistre pou ou ka resevwa notifikasyon nan imèl, nou ap voye yon imèl ki ap fè ou konnen kilè nou ranbouse ou.
 • Si ou anrejistre pou ou ka jwenn notifikasyon nan imèl epi ou te fè demann pou yon depo dirèk ki pa kapab depoze sou kont ou, nou ap voye yon imèl ba ou lè chèk papye a sòti.
 • Epi tou, ou ka gade nan Konsèy pou deklare ak Verifye Estati Ranbousman ou anliy 24 sou 24, 7 sou 7.

Echantiyon chèk

sample check image

Ou gen pwoblèm ak depo dirèk?

Si ou chwazi pou resevwa ranbousman ou an nan depo dirèk epi:

 • Sa fè plis pase 15 jou depo dirèk ou an te fèt epi ou pa ko resevwa li toujou, ale nan Konsèy pou Jwenn Solisyon pou pwoblèm Depo Dirèk yo.
 • Ou te chanje bank oswa ou te fèmen kont labank ou an, kontakte nou nan 518-457-5181 pou ou ka ba nou enfòmasyon labank ou yo ki a jou; ou ka pa  resevwa ranbousman ou an si enfòmasyon ou yo pa kòrèk.
 • Ou deja bay enfòmasyon ACH ki pa kòrèk, kontakte nou nan 518-457-5181 pou ba nou enfòmasyon labank ki kòrèk pou nou ka pi byen ede ou.
Updated: