Skip to main content

ענטפֿערן צו אַ בריוו װאָס בעט נאָך אינפֿאָרמאַציע (Respond to a letter requesting additional information)

ענטפֿער צוּ אַ בריװ װאָס בעט װײַטערדיקע אינפֿאָרמאַציע

אױב דו באַקומסט אַ בריװ װאָס בעט װײַטערדיקע אינפֿאָרמאַציע אָדער דאָקוּמענטן כּדי צוּ אָנהאַלטן װאָס דוּ האָסט געפֿאָדערט אין דײַן צוּריקקערן, עס מײנט ניט אַז דוּ האָסט געמאַכט עפּעס טעותדיקע. עס איז בלבלױז אַן עקסטרע טרעט מיר נעמען כּדי צוּ פֿאַרזיכערן אַז צוריקצאָלוּנגען - פֿאַר די גערעכטע סוּמעס - גײן בלױז צוּ יענע װאָס זײַנען באַרעכטיקט צוּ זײ. אוּנדזער ציל איז צוּ אָפּשטעלן ספֿקדיק צוריקצאָלוּנגען אײדער זײ אַרױסגײן דוּרכן טיר, ניט צוּ פֿאַרהאַלטן דײַן צוריקצאָלוּנג.

ּדי צוּ אידענטיפֿיצירן די בריװ דוּ האָסט באַקוּמט, געפֿינט די פֿאָרמע נוּמער אין זײַן דנאָ-לינקס-װינקל.

two people looking at paper documents

בקשה פֿאַר אינפֿאָרמאַציע בריװ (Form DTF-948 אָדער DTF-948-O)

די פּרימאַרי בריװ מיר ניצן צוּ בעטן אינפֿאָרמאַציע װעגן אַ צוּריקקערן איז Form DTF-948 אָדער DTF-948-O, Request for Information (RFI). אױב דײַן צוּריקקערן סטאַטוּס זאָגט אַז מיר האָבן דיר געשיקט אײנע פֿוּן די בריװ, עס איז װיכטיק אַז דוּ זאָלסט ענטפֿערן בײַ די דאַטע אָנגעשריבן אין בריװ זשע מיר קענען אָנגײן פּראָצעסן דײַן צוּריקקערן.

געװײנטלעכע סיבות פֿאַר װעלכע מיר שיקן RFI בריװ אַרײַננעמען:

 • מיר דאַרפֿן באַקרעפֿטיקן דו האָסט באַריכט די גערעכטע סוּמע פֿוּן לױנען אוּן מיטהאַלטן פֿאַר ניו יאָרק שטאַט, ניו יאָרק שטאָט אוּן יאָנקערס (זע טשעק רשימה פֿאַר פּאַסיק באַווײַז פֿוּן לױנען אוּן מיטהאַלטוּנגען).
 • מיר דאַרפֿן באַקרעפֿטיקן דוּ האָסט געלעבט אוּן געאַרבעט אין ניו יאָרק שטאַט, ניו יאָרק שטאָט אָדער יאָנקערס.
 • דזשוּ האָסט געפֿאָדערט אַ קרעדיט אָדער שטײַער בענעפֿיט, אוּן מיר האָבן ניט באַקוּמט אַ קאָפּיע פֿוּן די פֿאָרמע מיט דײַן שטײַער צוּריקקערן. (מיר דאַאַרפֿן אַ קאָפּיע פֿוּן די פֿאָרמע כּדי צוּ איבערקוּקן דעם קרעדיט דוּ פֿאָדערסט).
 • מיר דאַרפֿן באַקרעפֿטיקן דײַן ראָױדיקײט פֿאַר די שטײַער קרעדיטס אָדער איטעמײַזד אױספֿירוּנגען דוּ האָסט געפֿאָדערט.
 • דוּ האָסט געפֿאָדערט אַן אָפּהענגיק אָפּרעכענוּנג אוּן מיר דאַרפֿן באַקרעפֿטיקן דעם אָפּהענגיק סאָשאַל סעקוּריטי נוּמער אָדער געבוּרט דאַטע (זע טשעק רשימה פֿאַר פּאַסיקנבאַווײַז פֿוּן אַ קינד אָדער אָפּהענגיק).
 • מיר דאַרפֿן אינפֿאָרמאַציע כּדי צו באַקרעפֿטיקן דאָס דינגען גרוּנט הכנסה אָדער אָנווער דוּ האָסט געפֿאָדערט.
 • מיר דאַרפֿן באַקרעפֿטיקן אינפֿאָרמאַציע װעגן הכנסה אָנווער פֿאַר אַ שותּפֿקײט, S קאָרפּאָראַציע אָדער פּקדון-פֿאָנד.

אַװוּ צוּ זען דײַן בריװ אָנלײַן

אױב דוּ האָסט באַקוּמט אַ RFI בריװ, דוּ קענסט עס זען אין דײַן אינדיװידוּעל אָנלײַן באַדינען אַקאַוּנט נוּצן אונדזער Respond to Department Notice אַפּליקאַציע. דוּ דאַרפֿסט ניט בעטן עלעקטראָנישע קאָמוּניקאַציעס כּדי צוּ זען די בריװ אין די אַפּליקאַציע.

בקשה פֿאַר אינפֿאָרמאַציע סטאַטוּס

sample image of Refund status screen

מיר האָבן דיר געשיקט אַ בריװ װאָס בעט װײַטערדיקע אינפֿאָרמאַציע. דוּ דאַרפֿסט באַקוּמען די בריװ במשך 2 װאָכן. כּדי צוּ ענטפֿערן צוּ דײַן בריװ גיך אוּן גרינג אָנלײַן--אוּן איבערצוּקוקן אוּנדזערע טשעק רשימת פֿאַר אַ פֿוּלשטענדיק ענטפֿער-- קלײַב אױס Help אין דעם אויבערשטער רעכט װינקל פֿוּן דעם בלעטל.

דעם Help קנעפּל איז פֿאַראַנען אין דעם Check your refund status אַפּליקאַציע. די זעלבע אינפֿאָרמאַציע איז פֿאַראַנען אוּנטן

װי אַזױ צוּ ענטפֿערן אַן RFI בריװ (Form DTF-948 אָדער DTF-948-O)

 1. איבערקוּקט אוּנדזער טשעק רשימה כּדי צוּ פֿאַרזיכערן אַלץ װאָס מיר דאַרפֿן אין דײַן ענטפֿער:
 2. זאַמלט די דאָקוּמענטן מיר האָבן געבעטן.

  אױב דײַנ בריװ האָט אַרײַנגענוּמען אַ פֿרעגנבױגן אוּן דוּ דאַרפֿסט מער בלעטלען כּדי צוּ פֿוּלשטענדיקן דײַן ענטפֿער, דאַוּנלאָד אַן עקסטרע קאָפּיע פֿוּן Form AU-262.3 Nonresident Audit Questionnaire, אָדער Form AU-262.55Income Allocation Questionnaire.

 3. באַהאַלט אַלע דאָקוּמענטן אין דעם זעלבן אָרט אין דײַן קאָמפּיוטער, כּדי עס זאָל זײַן גרינג צוּ געפֿינען װען דוּ ביסט גרײט צוּ אָפּלאָדן. אױב דוּ האָסט פּאַפּיר דאָקוּמענטן, דוּ דאַרפֿסט ניט אַ סקאַנער כּדי צוּ מאַכן אַ דיגיטאַל קאָפּיע:
  1. מאַכט אַ בילד פֿוּן די דאָקוּמענטן מיט דײַן סמאַרטפֿאָן אָדער טאַבלעט.
  2. באַהאַלט דעם בילד אין דײַן סמאַרטפֿאָן אָדער טאַבלעט, אָדער אי-מײל זיך דעם בילד כּדי עס צוּ באַהאַלטן אין אַן אַנדערן מיטל.
  3. איִבערקוּק די דיגיטאַל קאָפּיע (בילד) כּדי צוּ פֿאַרזיכערן עס איז קלאָר אוּן מיר קענען לײענען אַלע װערטער.

   דוּ קענסט אָפּלאָדן אײן אָדער מער פֿײַלס מיט אַ פֿאַרבוּנדן גרייס פֿוּן 50mb אָדער ווייניקער. מיר אָננעמען פֿײַלס מיט די פֿאָלגנדיקע עקסטענשאָנס: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, xml, jpeg, jpg, bmp, gif, tif, tiff אָדער pdf. מיר אָננעמען ניט פֿײַלס מיט אַ zip עקסטענשאָן. זע אָפּלאָדינג אַ פֿײַל: דעטאַל אינסטרוּקציעס.

 4. זײַט גרײט צו צוּשטעלן די פֿאָלגנדיקע אינפֿאָרמאַציע:
  • דײַן נאָמען;
  • אַ טאָגצײַט טעלעפֿאָן נוּמער אַװוּ מיר קענען דיר געפֿינען;
  • דײַן אָפּהענגיק סאָשאַל סעקוּריטי נוּמער אָדער געבוּרט דאַטע, אױב געבעטן; אוּן
  • דעם נאָמען אוּן טעלעפֿאָן נוּמער פֿוּן עמעצן מיר קענען רעדן װעגן דעם ספּעציפֿיש ענטפֿער (ניט קײן אַנדערע שטײַער ענינים) אין דײַן נאָמען (באַמערקוּנג בײַ צוּשטעלן די אינפֿאָרמאַציע, דוּ אױטאָריזירסט אַ דריטן-פּאַרטײ באַשטימטער אוּן װעסט דאַרפֿן באַשאַפֿן אַ 5-ציפֿער PIN כּדי עס צוּשטעלן צוּ דײַן באַשטימטער זשע מיר קענען באַקרעפֿטיקן זײַן אידענטיטעט אױב זײ אָנקלינגען אין דײַן נאָמען).

גרײט צוּ ענטפֿערן?

 1. לאָג אין אײַער באַשאַפֿט דײַן אָנלײַן באַדינען אַקאַוּנט.
 2. קלײַב אױס דעם ≡ Services מעניוּ, אוּן אַז קלײַב אױס Respond to department notice.
 3. פֿוּן דעם Notices בלעטל, קלױב אױס דײַן באַמערקוּנג פֿוּן דעם Quick response אָפּטיילוּנג.
 4. נוּצט דעם Actions דראָפּ-דאַוּן כּדי צוּ זען אָדער ענטפֿערן צוּ די באַמערקוּנג דוּ האָסט באַקוּמט.

פֿאַר עקראַן-בײַ-עקראַן אינסטרוּקציעס, זע רעספּאָנד צו בעטן פֿאַר אינפֿאָרמאַציע: גיין דורך.

כּדי צוּ לערנען װאָס צוּ דערװאַרטן נאָך דוּ ענטפֿערסט, זע וואָס כאַפּאַנז ווייַטער.

sample image of Notice type screen

מוּסטער עקראַן פֿוּן Respond to Department Notice בלעטל

װי אַזױ צוּ ענטפֿערן צוּ אַ פֿאַרשיידענע בריװ

אידענטיפֿיצירט די פֿאָרמע נוּמער פֿוּן דײַן בריװ אין דנאָ-לינקס-װינקל, אוּן אַז קלײַב אױס דעם אױסשפּרײטן מיט דײַן בריװ פֿאָרמע נוּמער צוּ:

 • זען אַ מוּסטער קאָפּיע פֿון דעם בריװ מיר האָבן געשיקט,
 • איבערקוּקן אוּנדער פֿאַרדרוּקן-פֿרײַנדלעך טשעק רשימות װאָס סקיצירן װי צוּ ענטפֿערן, אוּן
 • זע שריט-צוּ-שריט אינסטרוּקציעס פֿאַר װי אַזױ צוּ ענטפֿערן אין אוּנדזער Respond to Department Notice application (פֿאַר אַ פאָרויסיקע ווײַזונג פֿוּן די אַפּליקאַציע:

אױב דוּ האָסט באַקוּמט אַ פֿאָרמע ניט אין די װײַטערדיקע רשימה, זע רעספּאָנד צו דיין מעלדונג אָדער רעכענונג.

מוּסטער פֿוּן אַ בריװ פֿוּן דעם שטײַער דעפּאַרטמענט

ענטפֿערן צו אַ בריוו

װאָס געשעט נאָך דעם

מיר איבערקוּקן ענטפֿערס אין אָרדענוּנג מיר באַקוּמען זײ. דײַן צוּריקקערן מעג בלײַבן אין איִבערקוּקן פֿאַר אַ פֿאַרברייטערט צײַט פּעריאָד מיר זאָלן קענען איבערקוּקן. אײנס פֿוּלשטענדיק, דײַן צוּריקקערן װעט אָנגײן צוּ דעם פּראָצעסירן פֿאַזע, אוּן מעג װערן אױסגעקליבן פֿאַר װײַטערדיק איבערקוּקן אײדער פֿאַרענדיקן פּראָצעסירן.

אײנס אַלע איבערקוּקן זײַנען פֿוּלשטענדיק, מיר װעלן פּראָצעסירן דײַן צוּריקקערן אוּן אַרויסגעבן אַ צוריקצאָלן, אַ רעכענוּנג, אָדער אַן אַקאַוּנט צוּפּאַסוּנג באַמערקוּנג, אַז שײך.

מיר רעקאָמענדירן דוּ עפֿנסט אַן אינדיװידוּעל אָנלײַן באַדינען אַקאַוּנט אוּן בעט עלעקטראָנישע קאָמוּניקאַציעס זשע דוּ קענסט זען אָנלײַן קײן קאָמוּניקאַציעס מיר שיקן.

אױב מיר באַשטעטיקן אַ צוריקצאָלן אָדער צוּגעפּאַסט צוריקצאָלן, דײַן סטאַטוּס װעט זיך דערהײַנטיקן צוּ: OSC Approved.

אױב מיר אַרויסגעבן אַ רעכענוּנג, דײַן סטאַטוּס װעט זיך דערהײַנטיקן צוּ: Balance Due Assessed. דוּ דאַרפֿסט פֿאָלגן די אינסטרוּקציעסאין בריװ אוּן ענטפֿערן איִן גאַנצן מיט די אינפֿאָרמאַציע מיר האָבן געבעטן. די אָפֿיס פֿוּן דעם טאַקספּײער רעכט אַדװאָקאַט קען ניט דיר העלפֿן אױב דוּ האָסט ניט געענטפֿערט אוּנדזער בקשה.

רעספּאָנד צו אַ דעפּאַרטמענט נאָטיץ (בלױז אױף ענגליש)

רעספּאָנד צו אַ דעפּאַרטמענט נאָטיץ (בלױז אױף ענגליש)

בעטן עלעקטראָניש קאָמוניקאַציע פֿון די אַמט

דער בעסטער וועג צו רעדן מיט די שטייער אַמט וועגן אייער צוריקקער איז צו עפֿענען אַן Online Services (אָנליין סערװיסעס) חשבון און בעטן עלעקטראָניש קאָמוניקאַציע פֿאַר Bills and Related Notices (רעכענונגען און פֿאַרבונדענע מיטטיילונגען) און Other Notifications (אַנדערע מעלדוןגען). כּדי צו מאַכן סיכער אַז איר באַקומט צוקונפֿטיק מעלדובנגען אין די אָנזאָג צענטער פֿון אייער אָנליין סערװיסעסAccount Summary )חשבון קיצער( האָמעפּאַגע, שאַפֿן אָדער צייכן אַריין צו אייער חשבון און דערהייַנטיקן אייער ייבערהאענט איצט איידער איר שיקט דיין ווייַטער צוריקקער. 

Log in (לאָג אין) Create account (באַשאַפֿן אַקאַוּנט)

אַמאָל איר האָט זיך אַריינגעצייכנט אין אייער Online Services )אָנליין סערװיסעס( חשבון:

 1. קלייַבט אויס אייער נאָמען אין דער אויבערשטער רעכט ווינקל פֿון אייער Account Summary (חשבון קיצער) האָמעפּאַגע.
 2. קלייַבט אויסPreferences )ייבערהענט(, און נאָך דעם קלייַבט אויסElectronic communications )עלעקטראָניש קאָמוניקאַציע( פֿון די פֿאַרלענגערט מעניו. 1. אָנליין סערװיסעס חשבון שירעם מיט אָפּציעס פֿאַר אויסקלייַבן ייבערהענט

  Filing Information sample form:
  Enter your company's information:
  Field 1: Taxpayer ID
  Field 2: Legal Name
  Field 3: Street Address
  Field 4: City
  Field 5: State/Province
  Field 6: Zip/Postal Code
  Field 7: Filing Method (Note: Must be the same as selected on questionnaire.) Option 1: Gross Weight Method Option 2: Unloaded Weight Method
  Field 8: Number of Vehicle Records to Report

 2. קלייַבט אויס דיElectronic notification )עלעקטראָניש אָנזאָג( אָפּציעס פֿאַר װעלכע איר ווילט באַקומען אַ בליצפּאָסט. צו באַקומען אַן אָנזאָג ווען אייער צוריקצאָל איז ארויס און אנדערע עלעקטראָניש קאָמוניקאַציע וועגן אייער האַכנאָסע שטייער צוריקצאָל, קלייַבט אויס ביידע אָפּציעס.

  אָנליין סערוויסעס חשבון שירעם מיט אָפּציעס אויסגעקליבן צו באַקומען בליצפּאָסט פֿאַר רעכענונגן און אַנדערע מעלדונגן.

  Header cel: Electronic notification options
  Bills and Related Notices-Get emails about your bills.
  Other notifications-Get emails about refunds, filings, payments, account adjustments, etc.
  Header cell: Receive email
  Check box
  Check box

 3. לייענען די Acknowledgment (באַשטעטיקונג) סעקציע.
 4. קלייַבט אויסSave )אָפּראַטעווען.)
Updated: