Skip to main content

Kto może kwalifikować się do oddłużenia niewinnego małżonka (oraz odrębności zobowiązań i godziwego zadośćuczynienia)


W przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego, zarówno Pan/Pani jak i współmałżonek ponosicie odpowiedzialność za opłacenie podatku oraz wszelkich odsetek lub kar nałożonych z tego tytułu. Można jednak zakwalifikować się do otrzymania oddłużenia z części lub całości należności z tytułu podatków, odsetek i kar naliczonych Panu/Pani i Pana/Pani współmałżonkowi (lub byłemu współmałżonkowi) w związku z rozliczeniem podatkowym.

Rachunki wystawione za lata podatkowe po 1999 roku

Istnieją trzy rodzaje oddłużenia niewinnego małżonka, odrębności zobowiązań i godziwego zadośćuczynienia.

Aby wystąpić z wnioskiem o oddłużenie za rok podatkowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 1999 r. lub za lata późniejsze, zob. Formularz IT-285, Wniosek o oddłużenie niewinnego małżonka (oraz odrębność zobowiązań i godziwe zadośćuczynienie) wraz z instrukcjami (dostępne tylko w języku angielskim). Po otrzymaniu wypełnionego formularza IT-285, departament podejmie decyzję o tym, czy wnioskodawca spełnia wymogi w zakresie oddłużenia niewinnego małżonka, odrębności zobowiązań lub godziwego zadośćuczynienia.

Rachunki wystawione za lata podatkowe poprzedzające rok 1999

Za lata podatkowe sprzed 1 stycznia 1999 r. dostępna jest jedynie opcja oddłużenie niewinnego małżonka. Aby wystąpić z wnioskiem o oddłużenie niewinnego małżonka za te lata podatkowe, należy złożyć formularz IT-285 lub podpisane oświadczenie wraz z dokumentacją towarzyszącą potwierdzającą spełnienie stosownych wymogów.

Wypełniony formularz IT-285 lub podpisane oświadczenie wraz dokumentacją towarzyszącą należy wysłać na adres:

NYS TAX DEPARTMENT
PROTEST CORRESPONDENCE UNIT
W A HARRIMAN CAMPUS
ALBANY NY  12227-5120

Jeżeli materiały nie są przesyłane za pośrednictwem poczty USA, zob. Publikacja 55 Usługi doręczeń prywatnych (dostępne tylko w języku angielskim).

Dodatkowe informacje:

Updated: