Skip universal navigation

New York State Universal header

Skip to main content

Frè anplis pou kominikasyon san fil


NEW—Prepaid and postpaid guidance documents available 

Chanjman nan lwa taks la ki antre anvigè 1ye desanm 2017, enpoze yon frè pou peye anplis sou sèvis kominikasyon san fil pre-peye sou lavant an detay. Amannman sa a agrandi frè pou peye anplis yo deja mete sou sèvis anplis yo peye apre yo. Konte ak Vil New York gen chwa pou enpoze frè anplis sa yo tou.

Depatman Taksasyon ak Finans (Department of Taxation and Finance) ap travay pou mete amanndan sa yo an aplikasyon, kote l ap devlope yon aplikasyon pou depoze sou entènèt ak lòt konsèy. Biznis sa kapab afekte paske yo vann sèvis san fil moun peye apre, sèvis san fil pre-peye, oswa toude, ta dwe ale sou paj wèb sa a regilyèman pou jwenn plis enfòmasyon nou ajoute. Answit, biznis yo ka enskri pou resevwa imèl ak dènye nouvèl, lè yo enskri nan lis imèl Wireless Communications Surcharges la.

Ou se yon vandè kominikasyon san fil pre-pye si w ap vann sèvis kominikasyon san fil pre-peye an detay.

Vandè sèvis kominikasyon san fil pre-peye gen ladan yo:

  • telefòn mobil oswa telefòn ki tou chaje ak yon kantite dola oswa kantite minit, ak
  • telefòn mobil ou ka rechaje oswa kat telefòn mobil ki gen minit anplis.

Ou se yon founisè sèvis kominikasyon san fil yo peye apre si ou:

  • se yon boutik k ap vann oswa revann;
  • bay sèvis kominikasyon san fil pou kliyan regilyèman oswa selon yon kontra; epi
  • gen youn oswa plis kliyan kominikasyon san fil nan Eta New York.

Sèvis kominikasyon san fil gen ladan sèvis mobil komèsyal ki ofri sèvis an tan reyèl, sèvis de (2) direksyon vwa oswa done, ki entèkonekte ak rezo telefòn piblik oswa ki sinon bay aksè nan sèvis kominikasyon ijan.

Pou resevwa imèl ak dènye nouvèl lè yo, enskri nan lis imèl Wireless Communications Surcharges la.

ENSKRI

Updated: