Skip universal navigation
Skip to main content

Department of Taxation and Finance

Vandè kominikasyon san fil pre-peye

Apati 1ye desanm 2017, si ou se yon vandè sèvis kominikasyon san fil pre-peye, ou dwe kolekte frè anplis pou kominikasyon san fil yo peye apre a epi depoze yon deklarasyon chak trimès opre Depatman Taks (Tax Department) la. Ou dwe mete apa frè anplis la epi idantifye li kòm public safety communications surcharge sou nenpòt resi oswa lòt dokiman ki montre pri ou bay kliyan ou yo. Gade seksyon yo ki anba la a pou jwenn plis enfòmasyon.

Yo mete frè anplis la sou chak sèvis san fil prepeye yo vann an detay nan Eta New York, kit yo vann yon pwopriyete pèsonèl tanjib ou pa. Vant la fèt nan nan Eta New York si li fè nan biznis yon vandè ki nan Eta sa a, oswa yo vann yon moun ki nan Eta sa a li. Sèvis san fil prepeye yo vann an detay yo gen frè anplis eta ansanm ak frè anplis lokal la pou peye, amwenske lokalite a pa te pase yon lwa pou peye yon frè anplis lokal. (PUB-452, Wireless Communications Surcharge Rates on Prepaid Wireless Communications Services.)

 Tarif anplis yo
JiridiksyonFrè anplis pou peye
Eta New York $0.90 pou chak lavant an detay
Lokal (konte yo ak Vil New York, si gen yon lwa anvigè) $0.30 pou chak lavant an detay

Frè anplis pou peye pou aparèy san fil prepeye yo pa aplike pou sèvis sa yo:

  • Kliyan Lifeline (pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou Depatman Sèvis Piblik (Department of Public Service) nan Sèvis Telefòn Lifeline nan);
  • Konpayi ki pa chèche fè pwofi/asirans pou aksidan ki òganize anba Lwa Asirans § 6703 (Insurance Law § 6703);
  • Eta New York, ajans li yo, enstriman li yo, ak divizyon politik li yo;
  • Etazini, ajans li yo, enstriman li yo, ak divizyon politik li yo; epi
  • Nasyonzini.

Antanke founisè sèvis san fil yo peye apre, ou gen dwa kenbe yon pousantaj nan kolèk lan antanke frè administratif. Yo kalkile frè a selon montan lajan ou kolekte anplis la pou peryòd ki konsène rapò a epi selon tarif sa yo:

 Frè administratif
JiridiksyonTarif
Eta New York 1.749% sou frè anplis ou kolekte a
Lokal (konte yo ak Vil New York) 3% sou frè anplis lokal ou kolekte a

Remak: Si ou pa depoze a lè ak peye tout frè anplis ou dwe ak tout taks ou dwe, ou pa p gen dwa kenbe frè administratif la.

Fòm

Ou dwe Depoze Fòm WCS-2-PRE, Prepaid Wireless Communications Surcharge Return, sou entènèt chak trimès menm si ou pa dwe okenn taks. Peryòd pou deklare chak trimès yo se:

  • 1ye desanm jiska 28 fevriye (29 fevriye si genyen li ane sa a)
  • 1ye mas jiska 31 me
  • 1ye jwen jiska 31 out
  • 1ye septanm jiska 30 novanm

RANPLI FÒM WCS-2-PRE

Dat Limit la

W ap bezwen peye taks ou nan 20èm jou mwa a apre peryòd pou bay rapò a fini. Si dat delè a tonbe yon samdi oswa dimanch, oswa  yon jou ferye legal, w ap bezwen peye taks la pwochen jou biwo nou louvri.

Updated: