Skip universal navigation
Skip to main content

Department of Taxation and Finance

Founisè sèvis kominikasyon san fil yo peye apre

Si ou se yon founisè sèvis kominikasyon san fil yo peye apre, ou dwe kolekte frè anplis pou kominikasyon san fil yo peye apre a epi depoze yon deklarasyon chak trimès opre Depatman Taks la. Ou dwe mete apa frè anplis la epi idantifye li kòm public safety communications surcharge sou bòdwo ou voye bay kliyan ou yo. Gade seksyon yo ki anba la a pou jwenn plis enfòmasyon.

Kliyan ou bay sèvis kominikasyon san fil rezidans prensipal yo se Eta New York gen pou peye frè anplis pou sèvis kominikasyon san fil la. Yo mete li sou chak aparèy kominikasyon ki an sèvis pandan nenpòt pati nan chak mwa. Sèvis kominikasyon san fil yo gen frè anplis Eta ansanm ak frè an plis lokal la pou peye, amwenske lokalite a pa te pase yon lwa pou peye yon frè anplis lokal.

 Tarif frè an plis yo
JiridiksyonFrè anplis pou peye
Eta New York $1.20 pou chak aparèy chak mwa
Lokal (konte yo ak Vil New York, si gen yon lwa anvigè) $0.30 pou chak aparèy chak mwa

Frè anplis pou peye pou aparèy san fil yo peye apre a pa aplikab pou sèvis sa yo:

  • Kliyan Lifeline (pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou Depatman Sèvis Piblik (Department of Public Service) nan Sèvis Telefòn Lifeline nan);
  • Konpayi a bi non likratif/asirans pou aksidan ki òganize anba Lwa Asirans  § 6703 (Insurance Law § 6703);
  • Eta New York, ajans li yo, enstrimantalite li yo, ak divizyon politik li yo;
  • Etazini, ajans li yo, enstriman li yo, ak divizyon politik li yo; epi
  • Nasyonzini.

Antanke founisè sèvis san fil yo peye apre, ou gen dwa kenbe yon pousantaj nan kolèk lan antanke frè administratif. Yo kalkile frè a selon montan lajan ou kolekte anplis la pou peryòd ki konsène rapò a epi selon tarif sa yo:

 Frè administratif
JiridiksyonTarif
Eta New York 1.749% sou frè anplis ou kolekte a
Lokal (konte yo ak Vil New York) 3% sou frè anplis lokal ou kolekte a

Remak: Si ou pa depoze alè epi ou pa peye tout taks ou dwe, ou pa p gen dwa kenbe frè administratif la.

Fòm

Kòmanse ak deklarasyon pou peryòd apatide 1ye desanm 2017 la, ou dwe Depoze Fòm WCS-1, Postpaid Wireless Communications Surcharge Return sou entènèt chak trimès, menm si ou pa dwe okenn taks.

RANPLI FÒM WCS-1

Dat Limit la

Pou chak trimès kòmanse 1ye desanm 2017 oswa apre, w ap bezwen peye taks ou nan 20yèm jou mwa a apre peryòd pou bay rapò a fini. Si dat delè a tonbe yon samdi oswa yon dimanch, oswa yon jou ferye lega, w ap bezwen peye taks la pwochen jou biwo nou louvri. 

Remak: Pou trimès ki fini avan 1ye desanm 2017, w ap bezwen peye yo nan 15yèm jou nan mwa ki vini apre peryòd pou bay rapò a.

Updated: