Skip to main content

Kisa Depatman Taks (Tax Department) ap fè fas kare ak nouvo kowonaviris (COVID-19)Depatman Taks (Tax Department) nan Eta New York, ansanm ak biwo Gouvènè a ak lòt ajans nan tout eta a, ap fè fas kare ak pwopagasyon kowonaviris la (COVID-19) ak enfòmasyon pou moun ki afekte yo. Nou pral mete paj sa a ajou chak fwa gen nouvo enfòmasyon ki vin disponib. 

Nou konnen premye priyorite ou se kenbe fanmi w an sekirite ak an sante. Li se premye priyorite nou tou. Si ou gen kesyon, tankou ki konte ki afekte nan moman an, kijan pou w pwoteje tèt ou, oswa ki kote pou w al fè tès, al sou sitwèb Depatman Sante (Department of Health) Eta New York la nan Novel Coronavirus (COVID-19) New York State is Ready (Nouvo Kowonaviris (COVID-19) Eta New York Pare). W ap jwenn lyen li nan tout banè sou tèt tout sitwèb ajans Eta New York la.  

Epitou, nou konprann plizyè nan nou gen kè sou biskèt konsènan taks sou revni nou ak ranbousman taks. N ap koute w epi n ap fè demach ki nesesè pou ede w. Epitou, lòt ajans yo ap bay èd epi n ap mete lyen yo anba paj sa a. 

Sa yo se kesyon tande nan men ou menm ansanm ak repons nou. Si ou pa wè kesyon ou yo anba a, tanpri poze li nou ak Taxpayer Experience survey (Sondaj sou Eksperyans Kontribyab) nou an.  N ap ajoute kesyon jeneral yo ak repons yo la. Kòm dabitid, si ou bezwen èd byen vit ak yon kesyon sou taks, tanpri kontakte nou.

Kesyon ak repons yo

Resous

Updated: