Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Kisa Depatman Taks (Tax Department) ap fè fas kare ak nouvo kowonaviris (COVID-19)

Enfòmasyon sou nouvo chèk relans la: sa ou bezwen konnen

Depatman Taks (Tax Department) nan Eta New York, ansanm ak biwo Gouvènè a ak lòt ajans nan tout eta a, ap fè fas kare ak pwopagasyon kowonaviris la (COVID-19) ak enfòmasyon pou moun ki afekte yo. Nou pral mete paj sa a ajou chak fwa gen nouvo enfòmasyon ki vin disponib. 

Nou konnen premye priyorite ou se kenbe fanmi w an sekirite ak an sante. Li se premye priyorite nou tou. Si ou gen kesyon, tankou ki konte ki afekte nan moman an, kijan pou w pwoteje tèt ou, oswa ki kote pou w al fè tès, al sou sitwèb Depatman Sante (Department of Health) Eta New York la nan Novel Coronavirus (COVID-19) New York State is Ready (Nouvo Kowonaviris (COVID-19) Eta New York Pare). W ap jwenn lyen li nan tout banè sou tèt tout sitwèb ajans Eta New York la.  

Epitou, nou konprann plizyè nan nou gen kè sou biskèt konsènan taks sou revni nou ak ranbousman taks. N ap koute w epi n ap fè demach ki nesesè pou ede w. Epitou, lòt ajans yo ap bay èd epi n ap mete lyen yo anba paj sa a. 

Sa yo se kesyon tande nan men ou menm ansanm ak repons nou. Si ou pa wè kesyon ou yo anba a, tanpri poze li nou ak Taxpayer Experience survey (Sondaj sou Eksperyans Kontribyab) nou an.  N ap ajoute kesyon jeneral yo ak repons yo la. Kòm dabitid, si ou bezwen èd byen vit ak yon kesyon sou taks, tanpri kontakte nou.

Kesyon ak repons yo

Amwenske nou bezwen mande ou plis enfòmasyon pou verifye sa ou te soumèt ak deklarasyon ou an, nou pa antisipe pral gen okenn reta nan tretman an.

Wi, sant dapèl nou an ap toujou louvri.

Nou fyè anpil de reprezantan sant apèl nou yo ak kapasite yo pou kontinye ede kèlkeswa pwoblèm yo genyen. Yon fason pou ede pandan evènman konsa se bay sipò nan telefòn pou moun bezwen enfòmasyon konsènan COVID-19. Anplwaye Depatman Taks yo te bay anpil èd 24 sou 24 pandan atak 11 septanm nan, Siklòn Irèn, ak Gwo Tanpè Sandy a, epi yo la pou ede ou kounye a. Ou pa pase plis tan ap tann si ou bezwen nou rele ou epi nou apresye pasyans ou anpil.

Men kisa ou ka ede redui kantite koutfil nou resevwa men ou jwenn enfòmasyon ou bezwen yo nan pifò ka:

  • Tcheke sou ki bezwen ranbousman taks ou a ye sou entènèt oswa rele sistèm telefòn otomatize nou an; w ap pase mwens tan ap tann, epi yo kouvri reponn pou kesyon ijan konsènan COVID-19 yo. 
  • Chèche repons yo nenpòt lè sa posib avan ou rele. Konsèy: Nou te ajoute Premye Rekòmandasyon pou enfòmasyon moun chèche plis sou sitwèb nou an. Si ou pa jwenn sa w bezwen an, eseye bwat search tax (chèche taks) la ki sou lamen dwat anwo sou pajwèb nou yo.
  • Di nou sou rezo sosyo yo si ou gen yon kesyon jeneral. Ekip nou an ap mennen ou nan bon chemen an ak lyen ou bezwen yo. Nou sou FacebookTwitter, ak YouTube.

Pou yon rezime sou lwa ak konsèy Eta New York konsènan kesyon moun poze akòz pandemi COVID-19 la, gade Kesyon Moun Poze Souvan sou obligasyon pou deklare taks, rezidans, ak deplasman pou travay afekte ak pandemi an.

Endividi, fidisyè, ak antrepriz yo

Deklarasyon pou taks sou revni pèsonèl ak taks pou antrepriz Eta New York yo te sipoze fè 15 avril 2015 te pwolonje jiska 15 jiyè 2020. An plis, tout peman pou taks ki te sipoze fè 15 avril 2020 yo, ka fèt jiska 15 jiyè 2020 san pa gen okenn sanksyon ak enterè, kèlkeswa montan ou dwe a.

Pou w konnen sa pou w fè, gade  N-20-2 Anons Konsènan Egzanpsyon nan Sèten Delè pou Deklarasyon ak Peman poutèt Nouvo Kowonaviris, COVID19 la (Announcement Regarding Relief from Certain Filing and Payment Deadlines due to the Novel Coronavirus, COVID-19) ak N-20-8 Anons Konsènan Peman Taks Estime pou Mwa Jwen (Announcement Regarding June Estimated Tax Payments).

Poutèt Eta Dijans ki gen rapò ak COVID-19 la, Gouvènè Cuomo te pase Lòd Egzekitif Nimewo  202.22. Lòd la bay gouvènman lokal yo opsyon nan revizyon evalyasyon tantativ ak final pou woulman ak jou doleyans. An plis konte Westchester ak Nassau, li bay chwa pa rapò ak peman taks sou pwopriyete yo.  An plis,  Lòd Egzekitif 202.32 ak 202.36 pwolonje lè pou peye taks sou pwopriyete yo ap 21 jou nan plis pase 100 minisipalite presize ki tem ande pou Gouvènè a bay pwolongasyon sa yo. Prèske tout minisipalite sa yo se vilaj, sof pou Vil Corning, Peekskill, ak Saratoga Springs, ak Konte Suffolk. 

Taks sou byen imobilye

Yo te bay pwolongasyon pou peman taks sou byen imobilye nan plizyè jiridiksyon. Kontakte ofisyèl lokal ou yo pou wè si yo te pwolonje delè a nan jiridiksyon ou an. Lòd Egzekitif ki Asosye 202.22202.32202.36202.43202.44202.45

Lòt taks

Kounye a, pa gen okenn lòt delè yo te pwolonje apa sa yo ki nan lis anwo a. Nou pral kontinye mete paj sa a ajou chak fwa gen nouvo enfòmasyon ki vin disponib.

Jeneratris elektrik yo

Avan Rapò Anyèl pou enstalasyon jeneratris elektrik yo te 30 avril 2020. Sepandan, dat limit la te pwolonje a 30 jen. Pou jwenn fòm ak enstriksyon yo, gade (New annual reporting requirement for electric generating facilities (Nouvo egzijans pou fè rapò anyèl pou enstalasyon ki gen jeneratris elektrik yo).

Endividi, fidisyè, ak kòporasyon

Yo te pwolonje delè pou deklare taks sou revni pèsonèl Eta New York ak deklarasyon taks kòporasyon 15 avril 2020 yo jiska 15 jiyè 2020. Epitou, yo ka fè tout peman pou taks ki te dwe fè 15 avril 2020 yo jiska 15 jiyè 2020, san pa gen sanksyon oswa enterè, kèlkeswa montan ou dwe a. 

Pou w konnen sa pou w fè, gade  N-20-2 Anons Konsènan Egzanpsyon nan Sèten Delè pou Deklarasyon ak Peman poutèt Nouvo Kowonaviris, COVID19 la (Announcement Regarding Relief from Certain Filing and Payment Deadlines due to the Novel Coronavirus, COVID-19).

Vandè taks sou lavant yo

Vandè taks sou lavant ki pa te ka deklare oswa peye a tan poutèt COVID-19 la ka mande èd ak nenpòt sanksyon yo ka enpoze ak youn nan metòd sa yo:

  • Sou Entènèt—Monte sou kont pou Sèvis sou Entènèt ou a epi itilize  Reponn avi ou an oswa bòdwo ou sou entènèt.
  • Telefòn—Pale dirèkteman ak yon reprezantan Depatman Taks la
  • Faks—Ou ka faks demann ekri ou a dirèkteman bay Depatman an pou evalye.
  • Lapòs—Nou pral egzaminen nenpòt demann pou èd ou soumèt alekri.

Tanpri gade avi ou te resevwa a pou nimewo telefòn ak faks, adrès postal, ak plis enstriksyon sou fason pou reponn depatman an.

Gouvènè Cuomo te pase yon lòd egzekitif pou fè fas ak sitiyasyon COVID-19 Kowonaviris la ki otorize Depatman Taks (Department of Taks) pou aksepte siyati dijital nan plas siyati alamen sou dokiman ki gen pou wè ak detèminasyon oswa koleksyon taks. Pou plis detay, gade nan  N-20-3 Otorizasyon Tanporè pou Itilize Siyati Dijital sou Sèten Dokiman Poutèt Nouvo Kowonabiris, COVID-19 la (Temporary Authorization to Use Digital Signatures on Certain Documents Due to the Novel Coronavirus, COVID-19).

Otorizasyon tanporè pou aksepte siyati dijital la te pwolonje jiska 15 jiyè 2020. Gade nan  N-20-3 Otorizasyon Tanporè pou Itilize Siyati Dijital sou Sèten Dokiman Poutèt Nouvo Kowonaviris, COVID-19 la, Pwolonje (Temporary Authorization to Use Digital Signatures on Certain Documents Due to the Novel Coronavirus, COVID-19), Extended.

Endividi, fidisyè, ak antrepriz yo

Si ou te deja pwograme dat pou deklarasyon, pwolongasyon, oswa estimasyon ou a 15 avril 2020, yo pa pral repwograme peman debi dirèk ou a pou li fè otomatikman 15 jiyè 2020. Ou dwe anile li epi pwograme yon nouvo peman debi dirèk.

 Anile peman ou ki pwograme a

Pou anile yon peman ki pwograme pou yo retire li sou  kont ou labank nan yon lòt dat, ou dwe soumèt demann ou pou anile peman ki pwograme a omwen de (2) jou ouvrab avan dat ki te pwograme pou peman an. Sèvi ak View (Gade) epi anile peman ki pwograme a sou kont sèvis sou entènèt ou a pou anile peman an.

Si ou pa gen yon kont sèvis sou entènèt, al gade Create account (Kreye yon konte). Si ou bezwen èd pou kreye yon kont oswa ou ta pito anile peman debi dirèk ou ki pwograme a nan telefòn, rele 518-485-7884 pou pale ak yon reprezantan. Lè ou rele, ou ta dwe gen yon deklarasyon resan ak enfòmasyon sou peman ou a disponib. 

Pwograme yon nouvo peman

Endividi ak fidisyè yo

Pou pwograme yon nouvo peman pou yon lòt dat, gade Personal Income Tax: Submit a payment (Taks sou Revni Pèsonèl: Soumèt yon Peman).

Kòporasyon yo

Pou pwograme yon ranplasman peman pou yon lòt dat, Corporation Tax: Submit a replacement payment (Taks Kòporasyon: Soumèt yon Peman Ranplasman).

Si pandemi nouvo kowonaviris (COVID-19) la te afekte ou dirèkteman epi ou pa ka fè peman regliye ou ki te pwograme bay Depatman Taks la, tanpri kontakte nou nan 518-457-5434 pandan lè nòmal biwo nou louvri -  lendi pou rive vandredi, 8:30 a.m.–4:30 p.m. Pou sèvis ki pi rapid, tanpri mete nimewo sekirite sosyal ou ak nimewo idantifikasyon anplwayè (employer identification number, EIN) ou tou pre ou lè ou rele.

Reprezantan nou yo ka ede ou ak pwoblèm ou gen pou peye bòdwo ou te genyen avan yo :

  • peman antant pou peye pa vèsman (IPA),
  • peman egzekisyon revni, epi
  • lòt zafè ki gen pou wè ak koleksyon.

Nou te ajoute resous pou ede ou chwazi ak itilize lojisyèl gratis pou deklare taks ou ki satisfè bezwen ou yo. Pou tout bagay ou pral bezwen pou w ka chwazi lojisyèl ki apwopriye a epi prepare taks ou, al gade  Get ready to e-file your income tax return (Prepare w pou w deklare taks sou revni ou pa mwayen elektwonik). Sinon pou w ka kòmanse kounye a, al gade Sant Resous Deklarasyon pa Sezon nou an.

Updated: