Skip to main content

Formulari CMS-1, Kërkesë për konferencë pajtimi (Form CMS-1-MN, Request for Conciliation Conference)

Nëse në njoftim thuhet se ju keni të drejta për të kundërshtuar, mund ta kundërshtoni njoftimin duke kërkuar një konferencë pajtimi. Nëse në njoftim nuk tregohet se keni të drejta për të kundërshtuar, shikoni Nuk jam dakord me një faturë ose veprim për opsione të tjera.

Duhet ta paraqitni kërkesën tuaj brenda afatit që tregohet në njoftim. Nuk mund ta pranojmë kërkesën nëse paraqitet pas këtij afati.

Paraqitni kërkesën tuaj online

Mënyra më e shpejtë dhe më e lehtë për të kërkuar një konferencë është nëpërmjet faqes sonë të internetit

 1. Hyni ose krijoni një llogari të shërbimeve online
 2. Zgjidhni Përgjigjju një njoftimi nga departamenti te Shërbimet te menyja në të majtë.
 3. Mbani njoftimin pranë dhe ndiqni udhëzimet për të plotësuar kërkesën tuaj.

HYNI PËR TË KËRKUAR  KRIJUAR LLOGARI

Shënim: Nuk mund t’u përgjigjeni online disa njoftimeve të caktuara. Referojuni njoftimit që keni marrë për udhëzime.

Profesionistët e tatimeve: Mund të kërkoni një konferencë për klientin tuaj nëpërmjet llogarisë suaj Shërbimet Tatimore Profesionale Online. Kërkojini klientit që të plotësojë dhe nënshkruajë  E-ZRep Form TR-2000Aksesi në informacionin tatimor dhe autorizim transaksioni.

Nëse nuk doni të përgjigjeni, plotësoni Formularin CMS-1-MNKërkesë për konferencë pajtimi dhe dërgojeni me faks në 518-435-8554. Nëse doni, mund ta dërgoni me postë ose ta dorëzoni personalisht formularin CMS-1-MN.

Shënim: Problemet me teknologjinë ose komunikimin elektronik, ose mosfunksionimi i faksit nuk do ta lirojë kërkuesin nga kërkesa për të bërë dorëzimin në kohë, siç kërkohet nga ligji për tatimin.

Vendet e konferencës

Ne mbajmë konferenca në zyrat e departamentit në:

 • Albany
 • Binghamton
 • Brooklyn
 • Buffalo
 • Kew Gardens
 • Rochester
 • Hauppauge
 • Syracuse
 • Westchester

Kërkoni një përkthyes

Nëse keni nevojë për përkthyes, mund ta kërkoni kur paraqitni kërkesën për konferencë. Nëse e keni bërë paraqitjen më parë por nuk keni kërkuar përkthyes, dërgoni email te Bureau of Conciliation and Mediation Services (Byroja e Shërbimeve të Pajtimit dhe Ndërmjetësimit) në tax.sm.BCMS@tax.ny.gov.

Çfarë ndodh gjatë procesit të konferencës së pajtimit

Updated: