Skip to main content

Prokura dhe autorizimet e tjera (Power of attorney and other authorizations)


Nëse doni që dikush tjetër të flasë me departamentin në vendin tuaj, është e nevojshme të na dërgoni një prokurë.

Prokura është një dokument ligjor i cili ju jep mundësi të caktoni një person ose disa persona që t’ju përfaqësojnë para departamentit.

Nëse jeni person në mirëbesim i caktuar ligjërisht, duhet të paraqitni prova të autoritetit tuaj për të vepruar për tatimpaguesin. Për më shumë informacion, shiko  Çfarë mund të paraqitni: Dokumente të tjera.

Zgjidhni nga kategoritë e mëposhtme për të mësuar në lidhje me prokurat

Çfarë mund të paraqitni

Si të paraqitni

Si ta revokoni një prokurë ose të tërhiqeni nga përfaqësimi

Updated: