Skip to main content

Wòl Anplwaye sou kont Taks pwofesyonèl yo


Adminitratè

Administratè yo gen aksè a Rezime Kliyan epi yo ka:

 • ajoute kliyan nan kont Taks Pwofesyonèl ou a,
 • konsilte enfòmasyon taks konfidansyèl yon kliyan ak fè tranzaksyon sou non kliyan an,
 • mete ajou tranzaksyon yo otorize w fè sou non yon kliyan,
 • mete ajou Itilizatè ki asiyen ak yon kliyan, epi
 • retire kliyan sou kont Taks Pwofesyonèl ou an.

Nòt: Lè w ap agrandi oswa mete ajou otorizasyon w sou kont ou an pou fè tranzaksyon sou non yon kliyan, ou dwe gen Fòm E-ZRep TR-2000 kliyan an ranpli ak siyen nan dosye a. Gade E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Fòm E-ZRep TR-2000, Aksè Enfòmasyon Taks ak Enfòmasyon Otorizasyon Tranzaksyon), pou plis enfòmasyon.

Administratè yo gen aksè a Rezime Anplwaye epi yo ka:

 • ajoute yon anplwaye sou kont Pwofesyonèl taks ou a kòm yon Administratè, Manadjè, oswa Itilizatè;
 • mete ajou wòl yon anplwaye;
 • Repwograme modpas yon anplwaye;
 • mete ajou adrès imèl ak nimewo telefòn yon anplwaye;
 • mete ajou kliyan yo asiyen ak yon Itilizatè;
 • retire lòt anplwaye sou kont ou a; epi
 • efase kont Taks Pwofesyonèl ou a.

Yon kont Taks Pwofesyonèl ka gen jiska senk (5) Administratè.

Manadjè

Manadjè yo gen aksè a Rezime Kliyan epi yo ka:

 • ajoute kliyan sou kont Taks Pwofesyonèl ou a,
 • konsilte enfòmasyon taks konfidansyèl yon kliyan ak fè tranzaksyon sou non kliyan an,
 • mete ajou tranzaksyon yo otorize w fè sou non yon kliyan,
 • mete ajou Itilizatè ki asiyen ak yon kliyan, epi
 • retire kliyan sou kont Taks Pwofesyonèl ou a.

Nòt: Lè w ap agrandi oswa mete ajou otorizasyon w sou kont ou a pou fè tranzaksyon sou non yon kliyan, ou dwe gen Fòm E-ZRep TR-2000 kliyan an ranpli ak siyen nan dosye a. Gade E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Fòm E-ZRep TR-2000, Aksè Enfòmasyon Taks ak Enfòmasyon Otorizasyon Tranzaksyon), pou plis enfòmasyon.

Manadjè yo gen aksè a Rezime Anplwaye epi yo ka:

 • ajoute yon anplwaye sou kont  Taks Pwofesyonèl ou a kòm yon Manadjè oswa Itilizatè,
 • mete ajou wòl yon Manadjè oswa yon Itilizatè,
 • Repwograme modpas yon Manadjè oswa yon Itilizatè,
 • mete ajou imèl ak nimewo telefòn yon Manadjè oswa yon Itilizatè,
 • mete ajou kliyan yo asiyen ak yon Itilizatè, epi
 • retire lòt Manadjè ak Itilizatè yo sou kont ou a.

Pa gen limit nan kantite Manadjè ou ka genyen sou kont Taks Pwofesyonèl a.

Itilizatè

Itilizatè yo:

 • pa gen aksè a lòt anplwaye sou kont Taks Pwofesyonèl ou a, epi
 • aksè limite a Rezime Kliyan; yon Administratè oswa Manadjè dwe bay yon Itilizatè aksè a yon kliyan anvan Itilizatè a ka wè enfòmasyon taks konfidansyèl ak fè tranzaksyon sou non kliyan an. Yo ka bay Itilizatè yo aksè a:
  • kliyan espesifik, oswa
  • tout kliyan aktyèl ak kliyan k ap vini yo sou kont lan.

Pa gen limit nan kantite Itilizatè ou ka genyen sou yon kont Taks Pwofesyonèl la.

 

Updated: