Skip Banner
Enfòmasyon disponib an Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)
Tanpri rele nou nao (518) 453-8137 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.


Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.

Nou tradui piblikasyon ki anba la yo an [Kreyòl Ayisyen]. Kèk nan yo gen lyen ki mennen nan dokiman ki disponib nan lang Angle sèlman. Kontakte nou si w bezwen èd ak dokiman ki disponib nan lang Angle sèlman.

Piblikasyon yo kòrèk nan dat yo parèt la. Nou mete yo ajou regilyèman, men chanjman ki fèt annapre nan lwa oswa nan règleman, nan desizyon lajistis, nan desizyon Tribinal pou Apèl kont taks (Tax Appeals Tribunal) oswa chanjman nan règleman depatman an gendwa gen efè sou validite enfòmasyon ki nan yon piblikasyon. Enfòmasyon nou bay nan dokiman sa a pa kouvri tout sitiyasyon, epi yo pa la pou ranplase lalwa ni pou chanje siyifikasyon lalwa.


Kredi pou Bay Fanmi yo yon Soulajman nan Taks

Kredi sou blokaj taks kay 


Nimewo piblikasyon

Tit

 

DTF-215-2-HAI Jwenn Tout Kredi Ou Merite avèk Kredi Nan Taks Sou Revni
DTF-911.2-HAI

Eta New York Biwo Defansè Dwa Kontriyab la (Office of the Taxpayer Rights Advocate)

PUB-131-HAI Dwa W ak Obligasyon W Dapre Lwa sou taks
PUB-135-HAI Deklarasyon Dwa Konsomatè Osijè Kote k ap Prepare Taks
PUB-3001-HAI Fason pou mande yon Konferans pou Konsilyasyon
PUB-3002-HAI  Fason pou kontakte Depatman Taks pou Èd nan pwogram Offer in Compromise (Pwopozisyon Aranjman)
PUB-3003-HAI Yon ti Gid toukout sou Fason pou mande Èd nan Biwo ki Plede anfavè Kontribyab (Office of the Taxpayer Rights Advocate)
PUB-3004-HAI Enfòmasyon sou Fòm POA-1, Pwokirasyon
PUB-3007-HAI  Pou Otorize yon Pwofesyonèl nan Taks Jwenn aksè nan Enfòmasyon sou Taks ak Fè Tranzaksyon
PUB-3050-HAI Kiyès Ki dwe Anrejistre kòm Vandè Taks sou Lavant
PUB-3101-HAI Kimoun ki ka kalifye pou Empire State Child Credit (Kredi Taks Empire State pou Timoun)
PUB-3102-HAI Kimoun ki ka kalifye pou Real Property Tax Credit (Kredi Taks pou Byen Imobilye)
PUB-3104-HAI Yon ti Gid toukout sou Earned Income Credit nan Eta New York (Kredi Taks pou Revni ou reyalize)
PUB-3105-HAI Kimoun ki ka kalifye pou Child and Dependent Care Credit (Kredi taks pou swen timoun ak depandan)
PUB-3106-HAI Yon ti Gid toukout sou Fason pou mande College Tuition Credit or Deduction (Kredi oswa Dediksyon pou frè Ekolaj Kolèj)
PUB-3107-HAI Fason pou evite pòsyon ki pou ou nan yon ranbousman taks sou revni nou deklare ansanm sèvi pou kouvri dèt task mari/madanm ou
PUB-3108-HAI Kimoun ki ka kalifye pou Innocent Spouse Relief (Sekou pou Mari/Madanm Inosan) (Retire responsablite taks sou moun nan lè li deklare taks ansanm)
PUB-3109-HAI Yon Gid sou Kredi Taks Vil New York
TR-24-HAI posiblite pratik pou jere taks sou biznis nan Eta Nouyòk

Ou ka sèvi ak fòm ki la a pou fè kòmantè sou sèvis tradiksyon nou yo. 

Adattamento ragionevole nell'ambito di programmi e servizi erogati dallo stato. Recapiti:

Di seguito è indicato il nome del responsabile dell'adattamento ragionevole (DRA), nonché del coordinatore dell'ADA per l'agenzia. Tale figura è in grado di fornire informazioni e moduli per richiedere eventuali adattamenti ragionevoli e presentare un reclamo in caso di rifiuto di una richiesta di adattamento ragionevole.

Nome DRA/coordinatore dell'ADA:  Ellen Mindel

Recapiti DRA/coordinatore dell'ADA:  (518) 530-4650 or Ellen.Mindel@tax.ny.gov

Updated: December 04, 2014