Skip to main content

Zarejestruj się do otrzymywania ulgi podatkowej STAR


Każdego roku program STAR pomaga właścicielom domów zaoszczędzić setki dolarów. Rejestracja do otrzymywania ulgi podatkowej STAR jest jednorazowa, a Departament Podatków co roku wysyła spełniającym kryteria kwalifikacji osobom czek z kwotą ulgi podatkowej STAR. Więcej informacji na temat programu STAR można uzyskać w  Centrum zasobów programu STAR (STAR resource center).

Osoby, które powinny zarejestrować się do otrzymywania ulgi podatkowej STAR to:

 • nowi właściciele nieruchomości,
 • osoby otrzymujące zwolnienie od podatku STAR, które wolą otrzymywać ulgę podatkową STAR,
 • właściciele domów z prefabrykatów, którzy otrzymali pismo z poleceniem rejestracji do otrzymywania ulgi podatkowej STAR, aby zapewnić kontynuację korzystania ze świadczenia STAR (Formularz RP-425-RMM) lub
 • aktualni właściciele domów, którzy nie otrzymują zwolnienia ani ulgi podatkowej STAR.

Należy zaktualizować rejestrację w przypadku:

 • otrzymania pisma z powiadomieniem o konieczności zaktualizowania rejestracji (np. (formularz RP-425-RDM) lub
 • zmiany tytułu własności nieruchomości w wyniku zawarcia małżeństwa, rozwodu, zrzeczenia się prawa do współwłasności, zawarcia umowy współdzierżawy, stworzenia funduszu powierniczego, zawarcia umowy dożywotniego użytkowania bądź zmiany imienia/nazwiska.

Kiedy należy się zarejestrować?

Do otrzymywania ulgi podatkowej STAR należy zarejestrować się jak tylko nabyta nieruchomość stanie się głównym miejscem zamieszkania nabywcy.

Osoby przechodzące na ulgę podatkową STAR ze zwolnienia od podatku STAR powinny zapoznać się z treścią dokumentu Termin przejścia na ulgę podatkową STAR ze zwolnienia od podatku STAR (Deadline to switch to the STAR credit from the STAR exemption).

Kiedy otrzymam czek z kwotą ulgi podatkowej STAR?

Prosimy skorzystać z Terminarza dostawy czeku STAR (STAR Check Delivery Schedule) aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące wydawania czeków dla danego rejonu.

Zarejestrowałeś się już do otrzymywania ulgi podatkowej STAR?

Nie trzeba się ponownie rejestrować, chyba że nastąpiła zmiana w odniesieniu do struktury własności nieruchomości (powyżej lista podatników, którzy powinni zaktualizować swoją rejestrację). Dane podatników będą co roku weryfikowane, a kwalifikujące się osoby otrzymają automatycznie czek z kwotą ulgi STAR.

Przed przystąpieniem do rejestracji

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować poniższe informacje. Jeżeli wymagane informacje nie zostaną podane, nie ma możliwości zapisania wprowadzonych już danych, aby zakończyć rejestrację w późniejszym terminie.

Uwaga: osoba rejestrująca się zostanie poproszona o podanie Klucza nieruchomości, ale nie jest on wymagany do zakończenia rejestracji.

 • imiona i nazwiska oraz numer ubezpieczania socjalnego wszystkich właścicieli nieruchomości i ich współmałżonków (może być wymagane kilkakrotne podanie tych informacji dla udokumentowania związków pomiędzy właścicielami)
 • nazwa okręgu szkolnego, w którym znajduje się główne miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości
 • przybliżona data zakupu nieruchomości przez właścicieli oraz imiona i nazwiska sprzedających (te informacje nie są wymagane, ale pomogą nam podczas rejestracji)
 • najnowszy rachunek za podatek edukacyjny, jeżeli aktualni właściciele otrzymali go (przejrzyj przykłady (view examples))
 • adresy wszelkich innych posiadanych w innym stanie nieruchomości
 • nazwa funduszu powierniczego, jeżeli dotyczy
 • rozliczenia podatkowe z podatku federalnego lub stanowego za 2020 r. od wszystkich właścicieli

Jeżeli od właściciela nieruchomości nie wymagano rozliczenia się podatku dochodowego za 2020 r., potrzebne będą następujące dodatkowe informacje w odniesieniu do wszystkich właścicieli nieruchomości:

 • całkowita kwota wynagrodzenia, zarobków i napiwków
 • podlegające opodatkowaniu kwoty odsetek i dywidend
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • całkowita kwota świadczeń emerytalnych i rent dożywotnich
 • świadczenia z ubezpieczenia socjalnego
 • pozostałe dochody

Gotowe?

ZACZNIJ

Po zarejestrowaniu się

 1. Wydrukuj kopię potwierdzenia.
 2. Zanotuj numer potwierdzenia. Będzie on potrzebny w celu weryfikacji w przypadku późniejszego kontaktu z nami. Jeżeli osoba rejestrująca się podała adres e-mail, prześlemy e-mail z numerem potwierdzenia.

Kwalifikujące się osoby otrzymają czek z kwotą ulgi STAR przed terminem płatności podatku edukacyjnego. Aby ustalić, czy ulga podatkowa STAR zostanie przyznana za bieżący czy też za następny rok, należy zapoznać się z treścią dokumentu Termin przejścia na ulgę podatkową STAR ze zwolnienia od podatku STAR (Deadline to switch to the STAR credit from the STAR exemption).

Rachunki depozytowe do obsługi kredytu hipotecznego: jeżeli podatek edukacyjny opłacany jest z rachunku depozytowego do obsługi kredytu hipotecznego, należy skontaktować się z kredytodawcą lub jego agentem, aby poinformować o przejściu ze zwolnienia z podatku STAR na ulgę podatkową STAR.

W kolejnych latach

W kolejnych latach nie trzeba ponownie się rejestrować, chyba że nastąpiła zmiana w odniesieniu do struktury własności nieruchomości. Po zarejestrowaniu się do otrzymywania ulgi podatkowej STAR, każdego roku będziemy automatycznie weryfikować złożony wniosek, aby ustalić, czy wnioskodawca nadal spełnia kryteria kwalifikacji do otrzymywania ulgi podatkowej Basic lub Enhanced STAR. Osoby spełniające kryteria kwalifikacji otrzymają czek z kwotą ulgi.

W przypadku otrzymania od nas pisma

Jeżeli do zakończenia rejestracji potrzebne będą dodatkowe informacje lub posiadane przez nas dane wykażą, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych do otrzymania ulgi, otrzyma od nas stosowne pismo. Pismo będzie zawierało wyjaśnienie tego, w jaki sposób należy dostarczyć wymaganych informacji i w jaki sposób zakwestionować naszą decyzję.

Resources

Zarejestruj się do otrzymywania ulgi podatkowej STAR

Ulotka dla nowych nabywców nieruchomości

Zachęcamy pośredników handlu nieruchomościami i adwokatów do przekazywania klientom dokonującym zakupu nowych mieszkań tej jednostronicowej ulotki do wydruku; Zarejestruj się do otrzymywania edukacyjnej ulgi podatkowej (School Tax Relief, STAR).

Updated: