Skip to main content

Enskri pou kredi STAR

Feyè pou nouvo pwopriyetè kay yo

Ajan imobilye ak avoka, kòm kliyan w yo ap achte nouvo kay, nou ankouraje w ba yo ak feyè yon sèl paj ki ka enprime sa a: Enskri pou Kredi Soulajman Taks Eskolè (School Tax Relief, STAR).

Si w fèk achte kay ou a oswa ou pa t janm aplike pou avantaj STAR lan sou kay aktyèl ou a, ou ka anmezi pou ekonomize plizyè santèn dola chak ane. Ou sèlman bezwen pou enskri nan kredi STAR la yon fwa, epi w ap kontinye resevwa avantaj anyèl la toutotan ou kalifye. Gade pwogram STAR lan pou aprann plis.

Ou enskri deja pou kredi STAR la?

Sòf si te gen yon chanjman pwopriyetè, tanpri pa enskri ankò. Nou pral revize enfòmasyon w yo chak ane epi n ap otomatikman voye ba ou yon chèk kredi STAR si w kalifye.

Kilè w ap resevwa chèk kredi STAR ou a?

itilize Kalandriye Livrezon STAR Check pou enfòmasyon ki ajou sou ki lè nou pral kòmanse bay chèk nan zòn ou an.

Chanje soti nan egzanpsyon STAR pou ale nan kredi STAR

Si w chanje soti nan egzansyon STAR pou ale nan kredi STAR, yon fwa enskripsyon w lan anvigè, w ap resevwa yon chèk pou kredi STAR la olye yon rediksyon sou fakti taks eskolè w la (egzansyon STAR la).

Si w ap chanje volontèman soti nan egzanpsyon STAR pou ale nan kredi STAR:

 • swiv enstriksyon ki anba yo pou enskri pou kredi STAR la, epi
 • chwazi opsyon Make the Switch (Fè Chanjman) sou premye paj anrejistreman an.

Si w te resevwa yon lèt ki di ou dwe mete ajou enskripsyon w lan (Fòm RP-425-RDM):

 • swiv enstriksyon ki anba yo pou enskri pou kredi STAR la, epi
 • chwazi opsyon Update Registration (Mete Enskripsyon an Ajou) sou premye paj anrejistreman an.

Si w peye taks eskolè yo atravè yon kont kondisyonèl ipotèk, ou ka vle kontakte pretè ipotèk la oswa ajan li a pou avèti yo ou chanje soti nan egzanpsyon STAR pou ale nan kredi STAR.

Anvan w anrejistre

Anvan ou kòmanse, se pou gen enfòmasyon sa yo nan men w pou referans. Si w pa gen enfòmasyon ki nesesè yo, ou pa p kapab anrejistre enskripsyon an pou fin ranpli nan pita.

Nòt: Yo pral mande pou w bay yon Property key (kle pwopriyete), men li pa nesesè pou fini enskripsyon an.

 • non ak nimewo Sekirite Sosyal yo pou tout pwopriyetè pwopriyete a ak mari oswa madanm yo (yo ka mande w rantre enfòmasyon sa yo plis pase yon fwa pou montre relasyon yo ant pwopriyetè yo)
 • rezidans prensipal pwopriyetè yo ak mari oswa madanm yo 
 • dat apwoksimatif pwopriyetè yo te achte pwopriyete a ak non vandè yo (enfòmasyon sa a pa obligatwa, men li ka ede nou trete enskripsyon w lan san pwoblèm)
 • fakti taks eskolè ki pi resan an, si pwopriyetè yo aktyèl yo te resevwa youn (Gade egzanp yo.)
 • adrès nenpòt pwopriyete rezidansyèl posede nan yon lòt eta 
 • non legal moun ki prete w la, si li aplikab 
 • Deklarasyon taks sou revni federal oswa leta 2019 la pou tout pwopriyetè yo

Si yo pa t oblije ranpli yon deklarasyon taks sou revni 2019, ou pral bezwen enfòmasyon siplemantè sa yo pou tout mèt pwopriyete yo:

 • salè total, tretman, ak tep;
 • revni enterè ki ka takse ak dividann;
 • konpansasyon chomaj;
 • pansyon total ak kòb ou resevwa chak peryòd;
 • Avantaj Sekirite Sosyal; ak
 • lòt revni.

Ou pare?

ENSKRI

Aprè ou enskri

 1. Enprime yon kopi paj konfimasyon an.
 2. Note nimewo konfimasyon w lan. W ap bezwen l pou rezon verifikasyon si w kontakte nou nan pita. Si w te bay adrès imèl ou, n ap voye yon imèl ba ou ak nimewo konfimasyon w lan.

Si w kalifye, n ap voye chèk kredi STAR ou a anvan dat fakti taks eskolè w la. Pou wè si w ap kòmanse resevwa kredi STAR la ane sa a oswa si enskripsyon an pa p anvigè jouk ane pwochèn, gade Dat limit pou chanje soti nan egzanpsyon STAR pou ale nan kredi STAR

Nan ane kap vini yo

Ou pa bezwen enskri ankò nan ane kap vini yo sof si te gen yon chanjman pwopriyetè pou kay ou a. Lè w enskri pou kredi STAR la, nou pral otomatikman revize aplikasyon w lan pou detèmine si w kalifye pou kredi STAR Debaz la oswa Amelyore a. Osi lontan ou kalifye, n ap voye ba ou yon chèk pou kantite lajan avantaj ou an.

Si w resevwa yon lèt nan men nou

Si nou bezwen plis enfòmasyon pou trete enskripsyon w lan, oswa si dosye nou yo endike ou pa kalifye pou kredi a, n ap voye yon lèt ba ou. Lèt la ap eksplike kijan pou bay enfòmasyon yo mande yo epi kijan pou reponn si w pa dakò.

Resous

Updated: