Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Enskri pou kredi STAR la

Feyè pou nouvo pwopriyetè yo

Ajan imobilye ak avoka yo, pandan kliyan ou ap achte yon nouvo kay, nou ankouraje ou bay yo feyè yon (1) paj sa a ki ka enprime: Enskri pou kredi Rediksyon Taks Lekòl la (School Tax Relief, STAR).

 

Si ou te fèk achte kay ou oswa ou pa janm te aplike pou avantaj STAR sou kay ou ye kounye a, ou ka kapab ekonomize plizyè santèn dola chak ane. Ou bezwen sèlman enskri pou kredi STAR kredi yon fwa, epi ou pral kontinye resevwa avantaj yo chak ane toutotan ou kalifye.

Èske ou te deja enskri pou kredi STAR? Sòf si te gen yon chanjman mèt pwopriyete a a, tanpri pa enskri ankò. Nou pral egzaminen enfòmasyon ou yo chak ane epi otomatikman voye yon chèk kredi STAR ba ou si ou kalifye.

Èske ou kalifye?

Si ou gen pwòp kay ou, li se rezidans prensipal ou, epi revni ou a se $500,000 oswa mwens, ou kalifye pou kredi STAR Debaz la.

Si ou se yon moun aje ki gen yon revni ki kalifye, ou ka kalifye pou kredi STAR Amelyore a.

Pou jwenn plis enfòmasyon, gade nan Kalifikasyon pou STAR.

Chèk kredi STAR yo

Lè ou enskri pou kredi STAR a, Depatman Taks la ap otomatikman egzaminen aplikasyon w lan pou detèmine si w kalifye pou kredi STAR Debaz oswa STAR Amelyore a. Toutotan ou kalifye, ou pral resevwa yon chèk pou montan avantaj ou a.

Moun aje: Si ou kalifye pou kredi STAR Amelyore a, ou bezwen sèlman enskri yon fwa. Si ou kalifye pou STAR Amelyore, ou pral otomatikman resevwa yon chèk pou avantaj Amelyore. Ou pa bezwen enskri ankò nan ane k ap vini yo.

Nòt: Si ou se yon moun aje, ou ta dwe konnen tou gen yon egzanpsyon pou moun aje ki ka diminye bòdwo taks sou pwopriyete ou si ou kalifye. Egzanpsyon sa a gen limit sou revni diferan pase STAR a, epi se evalyatè lokal yo ki jere li, pa Depatman Taks la. Gade  Egzanpsyon pou moun aje pou jwenn plis enfòmasyon.

Anvan ou enskri

Avan ou kòmanse, kenbe enfòmasyon sa yo nan men pou referans. Si ou pa gen enfòmasyon ki nesesè yo, ou p ap kapab anrejistre enskripsyon an pou fini li pita.

 • non ak nimewo sekirite sosyal pou tout pwopriyetè yo ak madanm oswa mari yo 
 • rezidans prensipal pwopriyetè yo ak madanm oswa mari yo 
 • dat apwoksimatif mèt pwopriyetè yo achte pwopriyete a ak non vandè yo 
 • bòdwo taks lekòl 2018, si pwopriyetè kounye a te jwenn yo (Gade egzanp yo la.)
 • adrès nenpòt pwopriyete rezidansyèl ou genyen nan yon lòt eta 
 • non legal twòs la, si sa aplikab 
 • deklarasyon taks revni eta oswa federal 2017 pou tout pwopriyetè yo Nòt Si ou pa te oblije ranpli yon deklarasyon taks sou revni pou 2017, ou pral bezwen enfòmasyon sa yo pou tout pwopriyetè:
  • salè total, salè, ak poubwa;
  • revni enterè ak dividann ki gen taks sou li;
  • konpansasyon pou chomaj
  • total pansyon ak anwite;
  • Avantaj Sekirite Sosyal; ak
  • lòt Revni

Apre ou soumèt enskripsyon ou, enprime yon kopi paj konfimasyon an epi note nimewo konfimasyon ou. Ou pral bezwen li pou verifikasyon si ou kontakte nou pita. Si ou bay adrès imèl ou, w ap resevwa yon imèl ak kòd konfimasyon ou.

Nòt: Y ap mande pou ou mete yon Kle Pwopriyete, men li pa nesesè pou w enskri.

Enskri

Adrès Prensipal:

Gen kèk faktè ki ede detèmine si yon pwopriyete se rezidans prensipal ou tankou:

 • vote,
 • anrejistreman machin, ak
 • kantite tan ou pase nan pwopriyete a chak ane.

Depatman taks la ka mande prèv rezidans tou.

Resous

Updated: