Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Pousantaj taks sou lavant, lòt taks sou lavant ak frè (Sales tax rates, additional sales taxes, and fees)

Tax Bulletin ST-825-HAI (TB-ST-825-HAI)

Printer-Friendly Version (PDF) Issue Date: Updated June 13, 2014

Entwodiksyon 

Biznis ki gen obligasyon pou touche taks sou lavant dwe konnen pousantaj kòrèk taks sou lavant pou aplike pou tout lavant machandiz ak sèvis ki taksab. 

Bilten sa a eksplike: 

 • fason pou idantifye pousantaj kòrèk yo ak fason pou kalkile taks ou dwe a,
 • kòd rapòtaj ak chanjman pousantaj jiridiksyon, ak
 • lòt taks sou lavant ak frè. 

Fason pou idantifye pousantaj yo ak fason pou kalkile taks sou lavant 

Pou detèmine kantite total taks sou lavant ou dwe sou lavant lan, miltipliye kantite lavant ki taksab la pa pousantaj taks leta ak taks lokal total sou lavant, epi si li posib, pousantaj taks siplemantè Distri Transpò Metwopoliten pou Vwayajè (Metropolitan Commuter Transportation District, MCTD). Awondi kantite lajan taks ou dwe a nan nivo siperyè oswa enferyè pou rive nan santim ki pi pre a. 

Pousantaj melanje a egal a pousantaj leta (ki se 4% pou kounye a) plis nenpòt pousantaj taks lokal yon vil, yon konte, oswa yon distri lekòl enpoze (plis pousantaj MCTD, si genyen). Anjeneral se jiridiksyon (lokalite) kote ou fè livrezon atik la ki detèmine pousantaj taks lokal la. Pwen livrezon kote vandè transfere posesyon (tit) ak/oswa posesyon atik la ba achtè a. Pousantaj taks lokal ki aplike pou sèvis la se jiridiksyon kote livrezon sèvis la fèt oswa kote sèvis livrezon machandiz la fèt. Pousantaj taks lokal ki aplike pou pri lwaye ak frè amizman se pousantaj ki anvigè nan jiridiksyon kote otèl la ye oswa kote amizman an ye. 

Yon taks siplemantè ⅜% (0.375%) sou lavant aplike pou lavant ki taksab yo nan MCTD. Vil New York ak konte Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, ak Westchester nan distri sa a. Menm règ yo ki detèmine jiridiksyon taksasyon lokal (ki diskite anwo a) sèvi pou detèmine si yon lavant ki taksab depannde pousantaj siplemantè MCTD. 

Taks sou lavant pou veyikil-a-motè, tankou oto, kamyon, sèten bato, trelè-bato, RV, ak motosiklèt, kalkile avèk pousantaj taks ki anvigè nan jiridiksyon kote pwopriyetè veyikil la ap viv. Nòmalman sa se adrès moun k ap gen veyikil la anrejistre sou non li. 

Règ espesyal yo aplike tou pou fleris ki fè lavant avèk yon ajans transmisyon fleris la. Anjeneral, yo itilize sèvis sa yo lè yon kliyan fè yon kòman pou flè nan yon eta oswa jiridiksyon, epi yo voye enfòmasyon sou kòmann lan ba yon fleris ki pi pre adrès livrezon an nan yon lòt jiridiksyon oswa eta ki dwe konsène. Nan lavant sa yo, ou dwe kalkile taks sou lavant yo dapre kote kliyan an fè kòmann lan, pa sou kote yo fè livrezon flè yo toutbon. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Bilten Fiskal Fleris: lavant flè (Florists: sales of flowers) (TB-ST-277)

Egzanp: Madam L ap viv nan Konte Saratoga epi li ale nan yon sant komèsyal ki nan Konte Albany pou achte yon nouvo televizyon. Taks sou lavant li dwe peye a baze sou pousantaj melanje taks leta ak taks lokal ki anvigè nan Konte Albany paske se kote Madam L te pran tit ak posesyon televizyon an, menmsi televizyon an pral sèvi nan kay Madam L ki nan Konte Saratoga. 

Egzanp: Mesye W ap viv nan Konte Dutchess, men li travay nan White Plains ki nan Konte Westchester. Nan lè repa li, li mennen oto li nan yon atelye ki toupre travay la pou fè yo chanje lwil la. Atelye a ap touche taks sou lavant lan nan pousantaj melanje taks leta, Konte Westchester, Vil White Plains, ak MCTD paske pousantaj yo se pousantaj taks melanje ki anvigè kote li te pran posesyon oto a kote yo te fè sèvis antretyen an. Si atelye reparasyon an te remèt li oto a nan Konte Dutchess, lè sa a pousantaj taks Konte Dutchess te ka aplike alaplas pousantaj taks Konte Westchester ak White Plains. Pousantaj taks MCTD ta toujou aplike paske Konte Dutchess nan MCTD

Egzanp: Madam B achte sou entènèt epi li fè kòmann yon nouvo po te nan men yon detayan sou Entènèt. Y ap fè livrezon po te a lakay li nan Konte Erie. Madam B ap gen taks pou peye sou acha li nan pousantaj melanje taks leta ak Konte Erie paske y ap fè livrezon po te a pou li nan konte a.  

Ou kapab itilize de (2) resous pou jwenn pousantaj melanje kòrèk taks leta ak taks lokal: 

Nou bay resous sa yo kòm yon avantaj pou ede ou avèk rekouvreman taks sou lavant lan. Men, ou gen responsablite kòm yon biznis ki gen obligasyon pou touche taks pou asire pousantaj taks ak kòd rapòtaj jiridiksyon an kòrèk lè w ap touche, rapòte, ak remèt taks sou lavant lan. 

Gade Bilten Fiskal Resi taksab (Taxable receipt) (TB-ST-860) tou pou jwenn plis enfòmasyon sou kalkil taks sou lavant ou dwe. 

Kòd rapòtaj ak chanjman pousantaj jiridiksyon 

Lè ou depoze deklarasyon taks sou lavant ak itilizasyon ou, ou dwe rapòte taks sou lavant ou touche pou chak jiridiksyon apa. Depatman Taks (Tax Department) afekte yon kòd rapòtaj espesyal pou taks ou dwe pou chak jiridiksyon lokal, ki prevwa bon jan kontablite taks ou touche a. Toutotan w ap itilize Fichye sitwèb taks sou lavant (Sales tax web file) oswa toutotan w ap itilize deklarasyon taks sou lavant (sales tax returns) ki disponib nan Depatman Taks pou peryòd rapòtaj ou depoze a, n ap ba ou kòd ak pousantaj taks ki kòrèk yo. 

Ou kapab jwenn enfòmasyon sou chanjman pousantaj taks nan kèk fason diferan: 

Sèvis abònman — Ou kapab anrejistre pou resevwa avi nan imèl ki gen pou wè ak taks sou lavant, tankou chanjman pousantaj taks. Avi nan imèl sa yo gen ladan lyen ki mennen ou nan dènye kontni sitwèb ki ajou ak piblikasyon ki bay pousantaj taks sou lavant pou lokalite yo. 

Avi konsènan chanjman pousantaj taks lokalite - Si ou anrejistre pou rapòte taks sou lavant, n ap voye avi ba ou sou nenpòt chanjman pousantaj taks sou lavant pou nenpòt lokalite kote ou te rapòte taks sou lavant pa twò lontan oswa pou nenpòt konpansasyon taks sou itilizasyon sou nan deklarasyon taks sou lavant ou. Avi a ap gen ladan yon ti anons sou chanjman an, epi l ap gen ladan referans nan avi, piblikasyon, ak memorandòm (ki disponib sou Sitwèb nou) ki bay enfòmasyon detaye sou chanjman an. Avi konsènan chanjman pousantaj taks lokalite a ap gen ladan yon eksplikasyon detaye sou chanjman nan yon pousantaj taks lokal, dat chanjman an anvigè, nenpòt enstwiksyon oswa chanjman espesyal pou touche taks la nan nouvo pousantaj taks la, ak nenpòt chanjman nan kondisyon pou rapòte taks la. 

Enstwiksyon pou fòm taks sou lavant — Yon rapèl sou chanjman pousantaj taks ki fèt pandan trimès taks sou lavant lan endike nan enstwiksyon yo pou deklarasyon ak anèks taks sou lavant ou. 

Piblikasyon taks sou lavant — Yon kantite piblikasyon gen ladan lis pousantaj taks sou lavant selon jiridiksyon. Yon lis piblikasyon sa yo endike nan paj piblikasyon taks sou lavant ki nan Sitwèb nou. Nan pifò ka yo, lè nou fè mizajou nan yon piblikasyon, n ap fè biznis ki afekte avèk chanjman an konnen sa. Avi a konsène biznis nan piblikasyon ajou nou mete sou Sitwèb nou. Epitou gade Piblikasyon Pousantaj taks sou lavant (Sales tax rate publications) (TB-ST-820) pou jwenn yon lis konplè piblikasyon pousantaj taks yo. 

Lòt taks sou lavant ak frè 

Sèten biznis ka gen obligasyon pou touche youn oswa plis taks siplemantè sou lavant ak itilizasyon ak frè ki dekri anba la yo. Yo dwe touche taks ak frè sa yo epitou yo dwe remèt yo menm jan ak taks leta ak taks lokal sou lavant. Deklarasyon taks sou lavant ak anèks yo gen liy apa ak kòd rapòtaj pou ou pou rapòte taks siplemantè sou lavant ak frè siplemantè yo apa. 

Lokasyon oto ki gen pasaje — taks espesyal nan tout eta a 

Gen yon lòt taks leta 6% sèlman sou lavant oswa itilizasyon sou lokasyon pou yon tan kout pou yon oto ki gen pasaje yo lwe nan Eta New York, oswa yo lwe deyò Eta New York pou itilizasyon nan Eta New York. Lokasyon pou tan kout vle di nenpòt lokasyon pou mwens pase yon ane. Gade N‑90-26, Taks Espesyal sou Lokasyon Oto ki Gen Pasaje (Special Tax on the Rental of Passenger Cars)

Lokasyon oto ki gen pasaje — taks siplemantè espesyal 

Anplis taks 6% eta a sou lokasyon oto ki gen pasaje, gen yon taks siplemantè espesyal 5% sou tout lokasyon oto ki gen pasaje kote gen livrezon nan MCTD, oswa kote yo lwe oto ki gen pasaje a deyò MCTD pou itilizasyon nan MCTD. Gade TSB‑M-09(6)S, Taks Siplemantè Espesyal sou Lokasyon Oto ki Gen Pasaje nan Distri Transpò Metwopoliten pou Pasaje (Special Supplemental Tax on the Rental of Passenger Cars Within the Metropolitan Commuter Transportation District). 

Sèvis amizman ak enfòmasyon yo bay nan sèvis telekominikasyon 

Gen yon lòt taks 5% ki enpoze sou sèvis amizman ak enfòmasyon to bay nan sèvis telekominikasyon kliyan an resevwa aloral sèlman (pa egzanp, nimewo telefòn ki kòmanse avèk 800 oswa 900). Gade N‑93-20, Ogmantasyon nan Pousantaj Taks ki Anvigè nan Sèvis Amizman ak Enfòmasyon yo Bay avèk Telefoni ak Telegrafi (Increase in Tax Rate Applicable to Entertainment and Information Services Provided by Means of Telephony and Telegraphy). 

Sèvis pakin yo vann nan Vil New York  

Frè pou sèvis pakin nan Vil New York gen taks leta 4% pou peye, taks lokal 6% Vil New York pou peye, ak taks Distri Transpò Metwopoliten (MCTD) pou Pasaje ⅜% pou peye (pou yon pousantaj total taks leta ak taks lokal 10⅜%). 

Minisipalite Manhattan gen yon lòt taks pakin 8% ki aplike sof si achtè a se yon rezidan ki gen egzanpsyon sètifye (pou yon pousantaj total taks leta ak taks lokal 18⅜%). Ou kapab jwenn règ pou kalifye ak fòm aplikasyon pou aplike pou egzanpsyon an nan lòt taks pakin 8% sou sitwèb http://www.nyc.gov

Gade Bilten Fiskal Sèvis pakin nan Vil New York ki nan (Parking services in New York City) (TB-ST-679) pou jwenn plis enfòmasyon. 

Frè sou okipasyon otèl nan Vil New York 

Anplis taks leta ak taks lokal sou lavant sou okipasyon otèl, yon frè inite otèl pou kantite lajan $1.50 dola pa inite epi pa jou aplike pou otèl ki nan Vil New York. Frè sa yo rapòte sou Anèks N. Gade TSB-M-05(2)S, Frè sou Okipasyon Otèl nan Vil New York (Fee on Hotel Occupancy in New York City), pou jwenn plis enfòmasyon sou frè inite otèl, epitou pou jwenn definisyon yon inite ki nan yon otèl

Taks sou lavant sèten distri lekòl enpoze 

Sèten distri lekòl ki na Vil New York enpoze taks sou lavant sou sèvis piblik ak sèvis itilite. Taks sou enstalasyon distri lekòl se yon diplis sou taks sanblab leta ak konte enpoze ak/oswa vil kote distri lekòl la ye. Ou kapab chèche pousantaj total taks sou sèvis itilite yo vann nan yon distri lekòl depi ou antre adrès livrezon sèvis piblik la oswa sèvis itilite a nan Rechèch jiridiksyon/pousantaj taks sou entènèt dapre adrès (Jurisdiction/rate lookup by address)

Lè ou antre adrès la, w ap jwenn yon deskripsyon sèvis piblik oswa sèvis itilite ki anvigè a. Sèvis yo tonbe nan twa (3) kategori: 

 • sous enèji ak sèvis enèji nan kay,
 • sous enèji ak sèvis enèji ki pa nan kay, epi
 • sèvis telekominikasyon. 

Distri lekòl ki enpoze taks sa yo, ak pousantaj taks ki anvigè, detaye nan Anèks B  ak Anèks T ou depoze ansanm avèk deklarasyon taks sou lavant ou. 

Gade Bilten Fiskal Sous enèji ak sèvis nan kay (Residential energy sources and services) (TB-ST-775) tou. 

Taks Vil New York sou sèten sèvis 

Vil New York enpoze taks lokal sou lavant sou sèten sèvis yo bay oswa yo fè livrezon nan Vil New York, tankou: 

 • sèvis klasman kredi ak sèvis rapòtaj kredi;
 • sèvis estetisyen, kwafi, ak reparasyon cheve;
 • bwonzaj;
 • maniki ak pediki;
 • elektwoliz; ak
 • sèvis masaj ak sèvis yo bay nan salon pou kontwole gwosè ak sante, jimnazyòm, sona tik ak beny, ak sant sanblab. 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis taksab sa yo, gade Bilten Fiskal Lòt kalite sèvis pèsonèl ak lavant asosye nan Vil New York (Miscellaneous personal services and related sales in New York City) (TB-ST-575)

Ou dwe depoze Anèks N, Sèvis Chwazi nan Vil New York (Selected Services in New York City), avèk deklarasyon taks sou lavant ou pou rapòte lavant yo epitou pou remèt taks sou lavant ou dwe sou sèvis ki endike anwo a ki tonbe nan règ espesyal pou lavant nan Vil New York. 

Nòt: Sèvis dekorasyon ak konsepsyon andedan kay ki fèt nan Vil New York depannde pòsyon taks leta sou lavant sèlman epi yo pa depannde taks lokal sou lavant nan Vil New York. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Bilten Fiskal Sèvis dekorasyon ak konsepsyon andedan kay (Interior decorating and design services) (TB-ST-400). 

Lòt taks lokal 

Lwa Eta new York bay lòt jiridiksyon lokal yo otorizasyon pou yo enpoze taks yo administre sou plan lokal, tankou taks sou okipasyon otèl, enèji, ak telekominikasyon. Taks sa yo pa anba kontwòl Depatman Taks (Tax Department) epi ou pa rapòte yo oswa ou pa peye yo sou deklarasyon taks leta sou lavant ou. Lokalite endividyèl yo enpoze, administre, epi touche taks sa yo. Lè w ap kòmanse yon biznis, ou ta dwe kontakte grefye vilaj, ti vil, vil, ak konte a pou jwenn enfòmasyon sou taks lokal sou otèl yo. Si ou bezwen enfòmasyon sou lwa sou taks lokal yo oswa sou lòt lwa lokal, kontakte gouvènman lokal ou. 

 

Nòt:   Yon Bilten Fiskal se yon dokiman ki bay anpil enfòmasyon epi ki la pou bay konsèy jeneral nan langaj senplifye sou yon sijè ki enterese kontribiyab yo. Li egzat apati dat nou pibliye li. Men, kontribiyab yo ta dwe konnen chanjman ki fèt annapre nan Lwa sou Taks (Tax Law) oswa nan entèpretasyon li ka afekte presizyon yon Bilten Fiskal. Enfòmasyon nou bay nan dokiman sa a pa konsène chak sitiyasyon epi yo pa la pou ranplase lwa a oswa pou chanje siyifikasyon li.

Note: A Tax Bulletin is an informational document designed to provide general guidance in simplified language on a topic of interest to taxpayers. It is accurate as of the date issued. However, taxpayers should be aware that subsequent changes in the Tax Law or its interpretation may affect the accuracy of a Tax Bulletin. The information provided in this document does not cover every situation and is not intended to replace the law or change its meaning.

Updated: