Skip universal navigation
Skip to main content

Department of Taxation and Finance

Fòm WCS-2, Deklarasyon Lajan ou Peye Anplis pou Kominikasyon San Fil ou Peye Davans- disponib nan jou k ap vini yo

Li GRATIS pou Depoze Fòm nan sou Entènèt—ou pa bezwen okenn lòt lojisyèl

Avantaj yo gen ladan yo:

  • kalkil otomatik montan pou peye yo
  • enfòmasyon otorite fiskal ou ki ajou
  • peman pwograme (jiska dat ou sipoze peye a)
  • konfimasyon otomatik deklarasyon

Si ou pa deja gen yon kont Sèvis sou Entènèt, kreye youn kounye a pou kòmanse. Pou aprann kijan pou ou fè sa, gade demonstrasyon nou yo.

KONEKTE SOU FICHYE ENTÈNÈT LA Kreye yon kont

Enfòmasyon enpòtan sou blokaj debi

Si ou gen blokaj debi sou kont labank ou - menm si ou te deja otorize peman taks lavant bay Depatman Taks (Tax Department) - ou dwe kominike avèk bank ou a pou bay otorizasyon espesyalman pou peman taks Frè Siplemantè pou Kominikasyon San Fil (Wireless Communications Surcharge) ou yo. Bank ou ap travay sèlman sou tranzaksyon ki otorize yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, al gade enfòmasyon sou blokaj debi ACH.

Obligasyon pou fè deklarasyon sou entènèt

Si se sou òdinatè ou w ap gade paj sa a, sa vle di ou kapab oblije itilize fòm pou Deklare Lajan ou te Peye Anplis pou Kominikasyon San Fil. Ou dwe fè Deklarasyon sou Entènèt ak yon fichye Wèb si:

  • ou pa itilize yon pwofesyonèl ki prepare taks pou deklare;
  • ou itilize yon òdinatè pou prepare, dokimante, ak kalkile fòm taks ou yo; epi
  • ou gen aksè nan Entènèt ki gen gwo debi.

Ou poko pare pou deklare taks ou yo sou entènèt?

Kontinye ak Fòm sou papye WCS-2-PRE, Ranbousman Frè Siplemantè pou Kominikasyon San Fil Prepeye (Prepaid Wireless Communications Surcharge Return).

Enpòtan:  Pa tache Fòm  WCS-2-PRE pou ranbousman taks sou lavant ou.  Gade Fòm WCS-2-PRE-I, Enstriksyon pou Ranbousman Frè Siplemantè pou Kominikasyon San Fil (Instructions for Prepaid Wireless Communications Surcharge Return), pou jwenn enfòmasyon sou ki kote pou ou deklare taks yo.

Updated: