Skip universal navigation

New York State Universal header

Skip to main content

Fòm WCS-1, Deklarasyon Lajan ou Peye Anplis pou Kominikasyon San Fil ou Peye Apre - disponib nan jou k ap vini yo

Li GRATIS pou Depoze Fòm nan sou Entènèt—ou pa bezwen okenn lòt lojisyèl

Avantaj yo gen ladan yo:

  • kalkil otomatik montan pou peye yo
  • enfòmasyon otorite fiskal ou ki ajou
  • peman pwograme (jiska dat ou sipoze peye a)
  • konfimasyon otomatik deklarasyon

Si ou pa deja gen yon kont Sèvis sou Entènèt, kreye youn kounye a pou kòmanse. Pou aprann kijan pou ou fè sa, gade demonstrasyon nou yo.

Kreye yon kont

Obligasyon pou fè deklarasyon sou entènèt

Si se sou òdinatè ou w ap gade paj sa a, sa vle di ou kapab oblije itilize fòm pou Deklare Lajan ou te Peye Anplis pou Kominikasyon San Fil. Ou dwe fè Deklarasyon sou Entènèt ak yon fichye Wèb si:

  • ou pa itilize yon pwofesyonèl ki prepare taks pou deklare;
  • ou itilize yon òdinatè pou prepare, dokimante, ak kalkile fòm taks ou yo; epi
  • ou gen aksè nan Entènèt ki gen gwo debi.
Updated: