Skip headers Skip navigation

Pwogram Enskripsyon nan STAR

Yon nouvo lwa egzije tout pwopriyetè kay k ap resevwa yon egzanpsyon Basic STAR pou yo enskri nan Depatman Taks Eta New York pou yo kapab resevwa egzanpsyon an nan ane 2014 ak nan ane apre yo.

Pwopriyetè kay yo p ap gen pou enskri davans chak ane. Dapre enfòmasyon yo bay nan pwosesis enskripsyon an, Depatman Taks ap kontwole kalifikasyon pwopriyetè kay yo nan ane pidevan yo.

Sa a se pati yon nouvo pwogram pou pwoteje Nouyòkè yo kont depans egzanpsyon STAR ki pa apwopriye oswa ki gen fwod.

Fason pou enskri

Ou kapab enskri pou egzanpsyon STAR sou entènèt. W ap bezwen:

  • bay yon kòd STAR (n ap voye kòd yo pa lapòs ba tout benefisyè Basic STAR yo; oswa ou kapab itilize fonksyon rechèch kòd STAR)
  • bay non ak adrès tout pwopriyetè kay la ak madanm/mari yo
  • bay nimewo sekirite sosyal tout pwopriyetè kay yo ak madanm/mari yo ak enfòmasyon pou kontakte yo
  • konfime kay la se adrès prensipal pwopriyetè kay la (de moun ki marye ki gen plizyè adrès ka sèlman mande yon sèl egzanpsyon STAR)
  • konfime revni total pwopriyetè yo ak madanm/mari yo k ap viv nan kay la pi piti pase $500,000 dola
  • konfime pa gen pwopriyetè k ap resevwa yon egzanpsyon taks ki baze sou adrès yo nan yon lòt eta

 Register Online 

Peryòd enskripsyon

Enskripsyon an ap kontinye jouk nan dat 31 desanm 2013.

Granmoun aje

Granmoun Aje k ap resevwa avantaj Enhanced STAR yo pa konsène nan nouvo kondisyon pou enskri a. Men, granmoun aje yo dwe kontinye:

Pou jwenn plis enfòmasyon

 

Updated: September 24, 2013