Skip universal navigation

New York State Universal header

Skip to main content

Kredi pou estabilizasyon taks kay

Kredi sou estabilizasyon taks kay se yon pwogram soulajman nan taks ki ranbouse pwopriyetè kay Eta New York ki kalifye pou ogmantasyon nan taks kay sou kay prensipal yo. Pwogram nan ankouraje gouvènman lokal yo ak distri lekòl yo pou yo konfòme yo avèk limit taks epitou pou yo devlope plan efikasite gouvènman an apwouve pou redui depans yo.

Nan premye pwogram nan, 97% distri lekòl ki nan Eta New York te konfòme yo avèk limit taks sou pwopriyete. Plis pase 2.3 milyon pwopriyetè kay te resevwa ranbousman pou ogmantasyon nan taks lekòl yo, pou yon total $220 milyon dola nan soulajman dirèk nan taks.

Sa pou espere pou ane 2015 lan

Pou ane 2015 lan, kredi a pral aplike nan ogmantasyon nan taks lekòl yo ak nan taks minisipal, ansanm ak distri konte, distri vil yo, distri vilaj yo, ak distri espesyal yo. Nan ane 2014 la, kredi a te aplike nan ogmantasyon nan taks lekòl yo.

Depatman Taks (Tax Department) pral kòmanse voye chèk pa lapòs pou pwopriyetè kay ki kalifye yo. Si ou kalifye, ou pa bezwen fè anyen pou resevwa chèk la. Depatman Taks pral revize done yo sou kalifikasyon an epi y ap kalkile kredi a.

Nòt: Depatman Taks dwe jwenn enfòmasyon jiridiksyon fiskal ou bay pou yo kalkile kredi ou. Si jiridiksyon fiskal ou yo pa bay enfòmasyon ki nesesè yo alè, ka gen reta anvan ou resevwa kredi pou estabilizasyon taks kay ou.

Moun ki kalifye pou ane 2015

Pou resevwa kredi a pou ane 2015:

 1. Ou dwe resevwa egzanpsyon STAR nan taks kay.
  • Kay la dwe se adrès prensipal pwopriyetè kay la.
  • Revni total kay la dwe se $500,000 dola oswa mwens.
 2. Kay ou dwe nan yon jiridiksyon fiskal ki te konfòme li avèk Limit Taks sou Pwopriyete Eta New York.

Nòt: Anplis konfòmite avèk limit taks sou pwopriyete, nan ane 2015 lan distri lekòl yo dwe te devlope Plan Efikasite Gouvènman pou redui depans yo epitou pou te fè Divizyon Bidjè (Division of Budget) apwouve yo.

Kantite lajan kredi a

Kòm yon règ jeneral, kredi pou estabilizasyon an pral ranbouse ou nèt pou tout taks sou pwopriyete ou. Kredi pou estabilizasyon an pral pi gran pase:

 • vrè ogmantasyon an nan bòdwo taks pwopriyetè kay la, oswa
 • bòdwo taks ane anvan an miltipliye pa yon faktè enflasyon (mwens pase 2% enflasyon).

Si taks ou bese, si li rete menm, oswa si li ogmante mwens pase faktè enflasyon an, w ap resevwa yon kredi ki egal a bòdwo taks ane anvan an miltipliye pa faktè enflasyon an.

Eksepsyon

Kredi a p ap ranbouse pwopriyetè kay yo pou ogmantasyon ki se rezilta:

 • modènizasyon kay la ki ogmante valè kay la,
 • chanjman nan yon kondisyon egzanpsyon kay, oswa
 • yon evalyasyon nan nivo jiridiksyon an nan limit ogmantasyon ki nan valè evalye kay la depase chanjman mwayen an nan valè ki evalye a.

Ko-Pwopriyete ak kay sou woulèt

Kredi pou ko-pwopriyete yo ak kay mobil ki evalye apa ap kalkile jan sa endike anba la a:

 • Pwopriyetè ko-pwopriyete: kredi a ap 60% kredi mwayen pou jiridiksyon an.
 • Pwopriyetè kay mobil yo: kredi a ap 25% kredi mwayen pou jiridiksyon an.

Buffalo, Rochester, Syracuse ak Yonkers

Vil yo enpoze yon sèl taks ki gen ladan taks vil la ak taks distri lekòl la. Pou rezon kredi pou estabilizasyon an, 67% taks la ap afekte nan taks lekòl epi 33% ap afekte nan taks vil la.

Vil New York

Vil New York pa depannde limit taks la. Pou rezon sa a, moun k ap viv nan vil la pa kalifye pou kredi sa a. Men si ou se yon pwopriyetè kay oswa yon lokatè ki nan Vil New York, ou ka kalifye pou Kredi Amelyore nan Taks sou Byen Imobilye Vil New York Kredi Amelyore nan Taks sou Byen Imobilye Vil New York.

Pou jwenn plis enfòmasyon

Updated: