Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Kredi pou Bay Fanmi yo yon Soulajman nan Taks

Pou ane fiskal 2015 ak 2016, kontribiyab ki kalifye yo dwe ranpli Fòm IT-114 avèk deklarasyon fòm taks yo pou yo reklame kredi a.

Ou gen dwa pou kredi ranbousab sa a si ou:

  • te t ap viv nan Eta New York pandan tout ane a,
  • te gen omwen yon timoun depandan ki potko gen laj 17 tan( apati 31 desanm),
  • te gen revni ajiste nan New York ant $40,000 dola ak $300,000 dola, epi
  • te gen yon obligasyon fiskal nan Eta New York apre kredi zewo oswa pi gwo.

Ki kantite lajan ki nan kredi a?

  • Kredi a se $350 dola.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou reklame kredi sa a, gade Fòm IT-114, Reklamasyon pou Kredi nan Soulajman nan Taks pou Fanmi yo.

Fòm sa a pral disponib sou Sitwèb nou anvan fen mwa desanm nan.

Pou ane fiskal 2014

Depatman Taks (Tax Department) te voye chèk pa lapòs otomatikman pou kredi pou soulajman nan taks pou fanmi yo nan lotòn ane 2014 pou kontribiyab ki te kalifye dapre fòm deklarasyon taks yo pou ane 2012 (si yo t ap viv pandan tout ane nan eta a epi yo te gen yon timoun ki potko gen laj 17 tan epitou si timoun nan te satisfè kondisyon revni ak responsablite fiskal).

Pou verifye si ou te resevwa yon chèk, itilize zouti Rechèch Ranbousman Kredi nan Soulajman nan Taks pou Fanmi yo.

Si ou pa t resevwa yon chèk epi ou te kalifye dapre deklarasyon fòm taks ou nan ane 2012, ou ka aplike sou entènèt oswa ou ka ranpli Fòm TP-290, Aplikasyon pou Kredi nan Soulajman nan Taks pou Fanmi yo, epi voye li pa lapòs nan adrès ki sou fòm nan (pa ranpli li ansanm avèk fòm deklarasyon taks sou revni pèsonèl ou).

Updated: